Aktualności

Mistrzostwa Polski Młodych Koni za pasem

23 lipca 2014 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Zbliżają się duży­mi kro­ka­mi fina­ły MPMK 2014. Niebawem pozna­my naj­lep­szą koń­ską mło­dzież w dys­cy­pli­nach sko­ków przez prze­szko­dy, ujeż­dże­nia, wrzech­stron­ne­go kon­kur­su konia wierz­cho­we­go, powo­że­nia oraz spor­to­wych raj­dów kon­nych. Warto zoba­czyć kwiat mło­dych koni… Do cze­go zachę­ca­ją Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki oraz orga­ni­za­to­rzy poszcze­gól­nych MPMK 2014.

MPMK 2014

Zaraz rusza cykl fina­łów Mistrzostw Polski Młodych Koni hodow­li kra­jo­wej i zagra­nicz­nej. Rozpoczną je zawo­dy w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re odbę­dą się na tere­nie Stowarzyszenia Agro-Aves Gajewniki w Gajewnikach. Ta, jak waż­na dla mło­dych koni impre­za w tym roku zosta­nie roze­gra­na wyjąt­ko­wo w dniach czwar­tek 28 sierp­nia – sobo­ta 30 sierp­nia.
Poza tym po raz pierw­szy w histo­rii sko­ko­wych MPMK zawod­ni­cy i konie sta­ną w szran­ki o Grand Prix Ogierów (dla 7‑letnich i star­szych koni). Do wygra­nia jest tutaj aż 21.000 zło­tych!!! (szcze­gó­ły, patrz pro­po­zy­cje). Z nowo­ści god­nych zwró­ce­nia uwa­gi – roze­gra­ny zosta­nie tak­że Czempionat Koni w Skokach Luzem – koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (sp) oraz rasy wiel­ko­pol­skiej (wlkp) doto­wa­ny kwo­tą 14.000 zło­tych!!! Organizatorem obu pro­po­zy­cji jest Polski Związek Hodowców Koni.

Przypomnijmy, iż całkowita pula nagród w skokowym MPMK 2014 wynosi blisko 100.000 złotych.

Jako kolej­ne w ramach MPMK zosta­ną roze­gra­ne zawo­dy w Sportowych Rajdach Konnych w Koczku, a następ­nie w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w Kwiekach, któ­rych orga­ni­za­to­rem jest Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych.

Tymczasem Ośrodek Jeździecki „Stragona” w Strzegomiu będzie gospo­da­rzem dwóch ostat­nich imprez ran­gi mistrzostw mło­dych koni – w WKKW i w ujeż­dże­niu.

Jak co roku hono­ro­wy patro­nat nad MPMK objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizację zawo­dów wspie­ra­ją spon­so­rzy i part­ne­rzy wśród któ­rych są m.in.: Agencja Nieruchomości Rolnych, Allflex, Equinox, Polish Prestige, Roja, Wadim Plast oraz Master Film Ltd.

Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kich hodow­ców i wła­ści­cie­li koni, zawod­ni­ków, a tak­że całą sym­pa­ty­zu­ją­cą z jeź­dziec­twem publicz­ność.

Terminy zawodów MPMK 2014

  • Skoki przez prze­szko­dy – Gajewniki, 28 – 30 sierp­nia
  • Sportowe raj­dy kon­ne – Koczek, 5 – 7 wrze­śnia
  • Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi – Kwieki, 12 – 14 wrze­śnia
  • WKKW – Strzegom, 19 – 21 wrze­śnia
  • Ujeżdżenie – Strzegom, 3 – 5 paź­dzier­ni­ka
Hodowca i Jeździec