Aktualności

Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku

24 lipca 2014 · Kategoria: Seminaria i wykłady, ·

Siedleckie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego ma zaszczyt zapro­sić do udzia­łu w LXXIX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, któ­ry odbę­dzie się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w dniach 15-17 wrze­śnia 2014 roku.

Temat prze­wod­ni Zjazdu:
„Systemy pro­duk­cji zwie­rzę­cej w XXI wie­ku”

Ramowy program Zjazdu:

14.09.2014 r.

 • 17:00 - 18:00 – reje­stra­cja uczest­ni­ków (Hall w Gmachu Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)
 • 18:00 – zebra­nie Zarządu Głównego PTZ (Panderosa, ul Garwolińska 53, Siedlce, wyjazd busem o godz. 17:45 sprzed Gmachu Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)

15.09.2014 r.

Obrady przez cały dzień odby­wa­ją się w Gmachu Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39

 • godz. 8:00 - 9:00 – reje­stra­cja uczest­ni­ków (Hall w Gmachu Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)
 • godz. 9:00 - 10:30 – otwar­cie Zjazdu, prze­mó­wie­nia oko­licz­no­ścio­we, wrę­cze­nie nagród i wyróż­nień
 • godz. 10:30 - 11:00 – prze­rwa kawo­wa
 • refe­ra­ty ple­nar­ne:
  • 11:00 - 11:30 – Prof. dr hab. Martino Cassandro - Uniwersytet w Padwie
   „Extensive aspects of ani­mal pro­duc­tion and the­ir added valu­es on pro­duc­tion and envi­ron­men­tal cha­ins”
  • 11:30 - 12:00 – Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
   „Aktualne pro­ble­my żywie­nia zwie­rząt mono­ga­strycz­nych - podaż pasz wyso­ko­biał­ko­wych i biał­ko­we bez­pie­czeń­stwo kra­ju”
  • 12:00 - 12:30 – Łukasz Majkowski - hodow­ca
   „Stado bydła mlecz­ne­go - nauka i tech­ni­ka w moim gospo­dar­stwie”
  • 12:30 - 13:00 – dys­ku­sja
 • godz. 13:00 - 15:00 – obiad
 • godz. 15:00 - 17:00 – Sesja Młodych Naukowców
 • godz. 17:00 - 17:15 – prze­rwa kawo­wa
 • godz. 17:15 - 18:45 – obra­dy Okrągłego Stołu
 • godz. 20:00 - uro­czy­sta kola­cja

16.09.2014 r.

 • godz. 9:00 - 10:30 – obra­dy w Sekcjach (Gmach Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)
 • godz. 10:30 - 11:00 – prze­rwa kawo­wa
 • godz. 11:00 - 12:30 – c.d. obrad w Sekcjach (Gmach Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)
 • godz. 13:00 - 15:00 – obiad
 • godz. 15:00 - 16:00 – pod­su­mo­wa­nie obrad i ofi­cjal­ne zakoń­cze­nie Zjazdu (Gmach Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)
 • godz. 16:00 - 17:30 – zwie­dza­nie Siedlec z prze­wod­ni­kiem (bez­płat­ne)
 • godz. 18:00 – kola­cja gril­lo­wa (Panderosa, ul Garwolińska 53, Siedlce - dowóz auto­ka­rem)

17.09.2014 r.

Wyjazdy spe­cja­li­stycz­ne :

 • Stadnina Koni w Janowie Podlaskim, Uroczysko Zaborek, Kostomłoty (wyjazd godz. 9:00, prze­wi­dy­wa­ny powrót godz. 17:00)
 • Białowieża: Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Rezerwat Żubrów, Rezerwat Ścisły (wyjazd godz. 9:00, prze­wi­dy­wa­ny powrót godz. 18:00)

Koszty:

Koszty uczestnictwa w Zjeździe wynoszą:

 • dla człon­ków PTZ – 500 zł
 • dla eme­ry­tów i ren­ci­stów oraz dok­to­ran­tów – człon­ków PTZ oraz dla absol­wen­tów odbie­ra­ją­cych nagro­dy i uczest­ni­czą­cych w Zjeździe – 350 zł
 • dla osób nie będą­cych człon­ka­mi PTZ – 600 zł
 • dla stu­den­tów – 200 zł

Koszty obej­mu­ją: mate­ria­ły zjaz­do­we, wyna­ję­cie sal, obia­dy, prze­rwy kawo­we, uro­czy­stą kola­cję i kola­cję gril­lo­wą.

Koszty wyjazdów specjalistycznych

17.09.2014r.

Wyjazdy spe­cja­li­stycz­ne :

 • Stadnina Koni w Janowie Podlaskim, Uroczysko Zaborek, Kostomłoty – 90 zł (w tym obiad)
 • Białowieża (Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Rezerwat Żubrów, Rezerwat Ścisły) – 130 zł (w tym obiad)

Wpłaty za udział w Zjeździe, wyjaz­dach spe­cja­li­stycz­nych moż­na doko­ny­wać na kon­to:

Bank Pekao S.A. I O w Siedlcach
Nr kon­ta: 68 1240 2685 1111 0000 3656 0761
z dopi­skiem „Zjazd PTZ” oraz poda­niem imie­nia i nazwi­ska oso­by wpła­ca­ją­cej.

W załą­cze­niu (dostęp­ne na stro­nie www.ptz2014.uph.edu.pl):

 1. Karta zgło­sze­nia
 2. Szczegółowe infor­ma­cje doty­czą­ce nad­sy­ła­nia refe­ra­tów i donie­sień nauko­wych
 3. Formatka
 4. Regulamin Sesji Konkursowej Młodych Naukowców

KARTY ZGŁOSZENIA uczest­nic­twa w Zjeździe moż­na prze­sy­łać  dro­gą pocz­to­wą na adres Sekretarza Zjazdu:
Dr inż. Dorota Banaszewska, Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy, Wydział Przyrodniczy UPH w Siedlcach, ul. Prusa 14 08-110 Siedlce, tel. 25 643-12-69 lub elek­tro­nicz­nie, e-mail: ptzsiedlce@op.pl ; (zazna­cza­jąc jako temat: Zjazd PTZ)

Streszczenia prac zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w Materiałach Konferencyjnych. Istnieje moż­li­wość opu­bli­ko­wa­nia peł­nych tek­stów prac w Rocznikach Naukowych PTZ (pra­ce przy­go­to­wa­ne wg wymo­gów Redakcji nale­ży prze­słać do Przewodniczących poszcze­gól­nych Sekcji).

Informacje na temat Zjazdu dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej UPH w Siedlcach www.ptz2014.uph.edu.pl

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec