Aktualności

Nagrody finansowe za MPMK w skokach oraz GP Ogierów

5 września 2014 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Wymienieni poni­żej hodow­cy i wła­ści­cie­le naj­lep­szych koni w sko­ko­wych MPMK 2014 pro­sze­ni są o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie nume­rów swo­ich kont na adres: cuber@pzhk.pl w celu prze­ka­za­nia nagród pie­nięż­nych za zaję­cie miejsc 1 – 3:

 1. Jarosław Skrzyczyński (Lord Ludger)
 2. Eco Abi / SK Nad Wigrami (Luna, Ballada)
 3. Romuald Surmacz (Alczento)
 4. Jan Szpak oraz Roman Siwek (Presige)
 5. Paweł Guzy (Erato)
 6. Zbigniew Kowalewski (Vigor)

Następujący wła­ści­cie­le naj­lep­szych ogie­rów kon­kur­su „Grand Prix Ogierów pod patro­na­tem PZHK” tak­że pro­sze­ni są o jak naj­szyb­sze wysy­ła­nie swo­ich nume­rów kont na adres: cuber@pzhk.pl

 1. Andrzej Lemański (Bischof L)
 2. Henryk Eron (Ares)
 3. Andrzej Gołaś (Canoso)
 4. Anna Jones (Elear)
 5. Firma „Agrofood” S.A. w Grabowcu (Denetor)

Hodowcom i wła­ści­cie­lom naj­lep­szych mło­dych koni z MPMK oraz ogie­rów star­tu­ją­cych w GP pod patro­na­tem PZHK jesz­cze raz gra­tu­lu­je­my!

Hodowca i Jeździec