Aktualności

Wykaz koni do sprzedaży z SO Sieraków

28 października 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa: ,,,,

W imie­niu Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego „Gałopol” Sp. z o.o. Gałowo, zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ofer­tą koni prze­zna­czo­nych do sprze­daży. Przetargi na sprze­daż koni Spółki PR‑H Gałopol odby­wa­ją się w pierw­szy i trze­ci wto­rek każ­de­go mie­sią­ca.
Przedstawiamy rów­nież listę ogie­rów Stada Ogierów Sieraków prze­zna­czo­nych do dzier­ża­wy dla hodow­ców na sezon kopu­la­cyj­ny w 2015r.

Hodowca i Jeździec