Aktualności

Kossak nieznany

27 października 2014 · Kategoria: Kultura, ·

Dyrektor Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Piotr Hubert Świda uprzej­mie zapra­sza na otwar­cie wysta­wy Kossak nie­zna­ny - Rysunki i akwa­re­le Karola Kossaka 4 listo­pa­da 2014 roku (wto­rek) o godzi­nie 18:00 na tere­nie Łazienek Królewskich w Warszawie w budyn­ku Koszar Kantonistów.

Wystawa zor­ga­ni­zo­wa­na ze zbio­rów Teresy Kossak - cór­ki Karola Kossaka.

W imie­niu Muzeum zapra­sza­my na:

  • Spotkania z Teresą Kossak, cór­ką arty­sty
  • Oprowadzania kura­tor­skie
  • Zajęcia edu­ka­cyj­ne dla grup szkol­nych
  • Weekendowe Spotkania Rodzinne

Szczegółowe infor­ma­cje: www.muzeum.warszawa.pl

Kossak_nieznany

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec