Aktualności

Kategoryzacja ogierów

9 lutego 2015 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa: ,,

Informujemy, że w związ­ku ze zmia­ną zapi­sów kate­go­ry­za­cji ogie­rów ras szla­chet­nych, zatwier­dzo­ną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisje Ksiąg Stadnych ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi na wspól­nym spo­tka­niu w dniu 3 lute­go 2015 r. pod­ję­ły decy­zję, iż ogie­ry zakwa­li­fi­ko­wa­ne w poprzed­nich latach do rezer­wy hodow­la­nej zosta­ją bez­ter­mi­no­wo przy­wró­co­ne do hodow­li, nato­miast indy­wi­du­al­ne decy­zje w przy­pad­ku ogie­rów wyco­fa­nych z roz­ro­du podej­mu­ją odpo­wied­nie Komisje Ksiąg Stadnych na pod­sta­wie wnio­sków wła­ści­cie­li.

Hodowca i Jeździec