Aktualności

Uwaga – oszustwo wydawnicze!

11 lutego 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

Szanowni hodow­cy i wła­ści­cie­le koni,
Do biu­ra PZHK napły­wa­ją zgło­sze­nia o oszu­stwach zwią­za­nych z zaku­pem albu­mu o koniach zim­no­krwi­stych za cenę 199 zł. Osoby, któ­re do tej pory poin­for­mo­wa­ły nas o tym fak­cie, otrzy­ma­ły zupeł­nie inne publi­ka­cje niż ocze­ki­wa­ły (m.in. książ­ki kom­plet­nie nie zwią­za­ne z bran­żą). Niepokojący jest fakt, że poten­cjal­ni kup­cy infor­mo­wa­ni są, że sprze­daw­ca otrzy­mał ich numer kon­tak­to­wy z biu­ra PZHK.
Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że nie ma z powyż­szą spra­wą nic wspól­ne­go i nie prze­ka­zu­je oso­bom trze­cim danych oso­bo­wych zawar­tych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a hodow­ców posia­da­ją­cych zare­je­stro­wa­ne punk­ty kopu­la­cyj­ne (dane dostęp­ne publicz­nie) pro­si­my o szcze­gól­ną ostroż­ność. PZHK nie pro­wa­dzi sprze­da­ży tele­fo­nicz­nej, a cała ofer­ta wydaw­ni­cza Związku i numer kon­ta ban­ko­we­go znaj­du­ją się wyłącz­nie na naszej stro­nie inter­ne­to­wej.

Hodowca i Jeździec