Aktualności

Aukcja „TERAZ POLSKIE KONIE” 2015

16 marca 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Tour, Teraz Polskie Konie, ·

Już po raz dru­gi Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pra­cy z fir­mą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­sza­ją do zapo­zna­nia się z warun­ka­mi zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, któ­ra pla­no­wa­na jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 11 – 13 grud­nia br.

W załą­cze­niu for­mu­larz zgło­sze­nio­wy.

Teraz Polskie Konie

Hodowca i Jeździec