Aktualności

Rynek Polskich Koni

13 marca 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność przed­sta­wić Państwu i zapro­sić do odwie­dza­nia nowej stro­ny inter­ne­to­wej poświę­co­nej sprze­da­ży koni zare­je­stro­wa­nych w Polsce. Rynek Polskich Koni to ser­wis ogło­sze­nio­wy stwo­rzo­ny przede wszyst­kim z myślą o Członkach Związków sfe­de­ro­wa­nych w PZHK.

W celu uzy­ska­nia szer­szych infor­ma­cji, zachę­ca­my do odwie­dze­nia stro­ny „Pytania i odpo­wie­dzi” oraz obo­wiąz­ko­wo Regulaminu ser­wi­su.

RPK

QR_RPK

Hodowca i Jeździec