Aktualności

PZHK po raz kolejny zaprasza na Torwar

12 marca 2015 · Kategoria: CAVALIADA Tour, ·

Już dziś, 12 mar­ca, roz­po­czę­ła się po raz kolej­ny Cavaliada na war­szaw­skim Torwarze! Impreza będzie trwać do nie­dzie­li, 15 mar­ca. Polski Związek Hodowców Koni wraz z Agencją Nieruchomości Rolnych i jej jed­nost­ka­mi przy­go­to­wał dla Państwa wie­le atrak­cji, któ­re wypeł­nią Państwu wol­ny czas pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi kon­kur­sa­mi.

Serdecznie zapra­sza­my na to nie­zwy­kłe show, jak rów­nież do sto­iska Polskiego Związku Hodowców Koni, gdzie spo­tka­ją Państwo naszych doświad­czo­nych pra­cow­ni­ków, któ­rzy sto­sow­nie do potrzeb uzu­peł­nią Państwa wie­dzę doty­czą­cą reguł i zasad obo­wią­zu­ją­cych w hodow­li koni.

Gorąco zapra­sza­my i ocze­ku­je­my Państwa na tere­nie Torwaru pod­czas tych nie­co­dzien­nych dni.

Hodowca i Jeździec