Aktualności

Regulaminy MPMK 2015

9 marca 2015 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­na­mi tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni. Do wglą­du dostęp­ne są już: regu­la­mi­ny szcze­gó­ło­we z dys­cy­plin: ujeż­dże­nia, sko­ków przez prze­szko­dy, WKKW oraz powo­że­nia zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi. Regulamin ogól­ny oraz regu­la­min spor­to­wych raj­dów kon­nych są w przy­go­to­wa­niu.

Hodowca i Jeździec