Aktualności

Sztuka hipologiczna nie jedno ma imię!

9 marca 2015 · Kategoria: Kultura, ·

Polski Związek Hodowców Koni dru­gi rok z rzę­du jest part­ne­rem Festiwalu Sztuki Jeździeckiej, a kwar­tal­nik Hodowca i Jeździec patro­nem medial­nym tego wyda­rze­nia. Impreza mają­ca przy­bli­żyć cało­kształt twór­czo­ści arty­stycz­nej inspi­ro­wa­nej pięk­nem koni odbę­dzie się 22 mar­ca br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Pełny pro­gram patrz www.festiwalsztukijezdzieckiej.pl

Miło nam poin­for­mo­wać, że jed­nym z wio­dą­cych moty­wów tego­rocz­nej edy­cji II Festiwalu Sztuki Jeździeckiej będzie jubi­le­usz 120-lecia isnie­nia zor­ga­ni­zo­wa­nej hodow­li koni na tere­nach ziem pol­skich. Tym samym pod­kre­śla­my, że hodow­la koni to też sztu­ka, o dłu­giej histo­rii i piek­nej tra­dy­cji, wybit­nie wpi­su­ją­cej się w dzie­je oraz kul­tu­rę Polski.

Na Festiwalu zoba­czyć będzie moż­na pra­ce kil­ku­dzie­się­ciu arty­stów, któ­rzy repre­zen­tu­ją m.in. malar­stwo, rzeź­bę, foto­gra­fię, lite­ra­tu­rę, pio­sen­kę, film czy inne prze­ja­wy sztu­ki, dla któ­rej pięk­ne stwo­rze­nie jakim jest koń sta­no­wi asumpt do dzia­ła­nia z pasją.

Zapraszamy 22 mar­ca (nie­dzie­la) do sie­dzi­by PKOl na Wybrzeżu Gdyńskim 4, gdzie od godz. 16:00 odpa­la­my II Festiwal Sztuki Jeździeckiej. Impreza rodzi­na. Wstęp bez­płat­ny!!!

Festiwal_Sztuki_Jezdzieckiej

Hodowca i Jeździec