Aktualności

Centra jeździeckie, oraz rola i funkcjonowanie klubów w strukturze szkolenia jeździeckiego w Europie

9 marca 2015 · Kategoria: Konferencje, ·

W dniach 18 – 19 mar­ca Polski Związek Jeździecki, wraz z part­ne­ra­mi, w tym z Polskim Związkiem Hodowców Koni, Die Deutsche Reitschule, Equine College Ypäjä oraz Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne, orga­ni­zu­je kon­fe­ren­cję, któ­rej tema­tem będą cen­tra jeź­dziec­kie, oraz rola i funk­cjo­no­wa­nie klu­bów jeź­dziec­kich, zarów­no w Polsce, jak w Europie.

Centra jeź­dziec­kie oraz rola i funk­cjo­no­wa­nie klu­bów w struk­tu­rze szko­le­nia jeź­dziec­kie­go w Europie
18 mar­ca 2015 – śro­da, 9:00 – 19:00
19 mar­ca 2015 – czwar­tek, 9:00 – 18:00
Hotel Gromada, ul. 17-go Stycznia 32, Warszawa

Celem kon­fe­ren­cji jest pozna­nie i dys­ku­sja na temat mode­li szko­le­nia sto­so­wa­nych w róż­nych kra­jach Europy i moż­li­wo­ści prze­nie­sie­nia ich ele­men­tów na grunt Polski, w szcze­gól­no­ści sku­pia­jąc się na ist­nie­ją­cych cen­trach jeź­dziec­kich i klu­bach spor­to­wych. Liczymy na udział przed­sta­wi­cie­li Światowej Federacji Jeździeckiej (FEI) – potwier­dzo­ny przy­jazd Pana Haralda Müllera, Dyrektora ds. Rozwoju i Edukacji, Europejskiej Federacji Jeździeckiej (EEF), kra­jo­wych fede­ra­cji jeź­dziec­kich poszcze­gól­nych kra­jów Europy, przed­sta­wi­cie­li pra­co­daw­ców, oraz szkół pol­skich i zagra­nicz­nych.
Prezentacje będą mia­ły za zada­nie wpro­wa­dze­nie uczest­ni­ków do klu­czo­wej dla tego spo­tka­nia dys­ku­sji w gro­nie pol­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym.
Konferencja będzie tłu­ma­czo­na symul­ta­nicz­nie.

Do pobra­nia:

Zgłoszenia na kon­fe­ren­cję pro­si­my kie­ro­wać na adres: milena.barszczewska@pzj.pl

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec