Aktualności

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą 120-letniej działalności PZHK

5 marca 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go z oka­zji obcho­dów 120-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni, któ­ry adre­so­wa­ny jest do stu­den­tów uczel­ni wyż­szych koń­czą­cych stu­dia I lub II stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2015/2016.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę dyplomową
poświęconą 120-letniej działalności Polskiego Związku Hodowców Koni

 1. Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie.
 2. Celem kon­kur­su jest udo­ku­men­to­wa­nie 120-letniej dzia­łal­no­ści PZHK w for­mie opra­co­wa­nia nauko­we­go, któ­re będzie mogło być wyko­rzy­sta­ne jako mate­riał źró­dło­wy przez PZHK.
 3. Do Konkursu moż­na zgła­szać pra­ce magi­ster­skie, inży­nier­skie i licen­cjac­kie napi­sa­ne zgod­nie z warun­ka­mi sta­wia­ny­mi opra­co­wa­niom nauko­wym, któ­re oce­nio­ne zosta­ły co naj­mniej na oce­nę dobrą (zgod­nie z zasa­da­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi na danej uczel­ni).
 4. Pracę na Konkurs zgła­sza­ją wspól­nie autor i pro­mo­tor (pod kie­run­kiem tego same­go pro­mo­to­ra nie może być zgło­szo­nych wię­cej jak 2 pra­ce).
 5. Konkurs adre­so­wa­ny jest do stu­den­tów uczel­ni wyż­szych (publicz­nych i nie­pu­blicz­nych) na któ­rych tego rodza­ju tema­ty­ka może być przed­mio­tem opra­co­wa­nia nauko­we­go będą­ce­go pod­sta­wą ukoń­cze­nia stu­diów I lub II stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2015/2016.
 6. Prace moż­na nad­sy­łać do 31 paź­dzier­ni­ka 2016 roku na adres: Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie, ul. Koszykowa 60/62 m.16, 00 – 673 Warszawa.
 7. Prace nade­sła­ne na Konkurs oce­nia­ne są wspól­nie (bez podzia­łu na pra­ce magi­ster­skie, inży­nier­skie, licen­cjac­kie) przez 3-osobowy Sąd Konkursowy powo­ła­ny przez Prezydium Zarządu PZHK.
 8. Podstawowym kry­te­rium oce­ny prac będą ich walo­ry nauko­we (głów­nie poznaw­cze i apli­ka­cyj­ne zna­cze­nie uzy­ska­nych wyni­ków) doku­men­tu­ją­ce 120-letnią dzia­łal­ność Polskiego Związku Hodowców Koni.
 9. Przewiduje się nastę­pu­ją­ce nagro­dy:
  I – w wyso­ko­ści 2000 PLN
  II – w wyso­ko­ści 1500 PLN
  III – w wyso­ko­ści 1000 PLN
 10. Promotorzy nagro­dzo­nych prac otrzy­ma­ją nagro­dę pie­nięż­ną w wyso­ko­ści 1000 PLN.
 11. Sąd Konkursowy, w zależ­no­ści od mery­to­rycz­ne­go pozio­mu prac i ich przy­dat­no­ści dla PZHK, ma pra­wo do inne­go podzia­łu nagród, jak rów­nież przy­zna­nia dodat­ko­wych wyróż­nień.
 12. Autorzy prac i ich pro­mo­to­rzy będą zawia­do­mie­ni pisem­nie o wyni­ku uzy­ska­nym w Konkursie w ter­mi­nie do 31.12.2016 r.
 13. Prace nagro­dzo­ne i wyróż­nio­ne auto­rzy prze­ka­zu­ją do dys­po­zy­cji PZHK z moż­li­wo­ścią ich wyko­rzy­sta­nia jako mate­riał źró­dło­wy do innych opra­co­wań wyko­ny­wa­nych przez Związek. Prace, któ­re nie zdo­by­ły żad­nej z nagród zosta­ną ode­sła­ne ich auto­rom, w ter­mi­nie 2 tygo­dni od zakoń­cze­nia Konkursu.
 14. Skróty nagro­dzo­nych prac zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w cza­so­pi­śmie Hodowca i Jeździec.

Konkurs - praca dyplomowa

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec