Spotkanie z Komisją Księgi Stadnej

PZHK zapra­sza wszyst­kich orga­ni­za­to­rów tego­rocz­nych ście­żek hucul­skich, oraz przed­sta­wi­cieli OZHK/WZHK zaan­ga­żo­wa­nych w orga­ni­za­cję imprez dla tej rasy, na spo­tka­nie z Komisją Księgi Stadnej.
Spotkanie odbę­dzie się 8 kwiet­nia 2015 r. (środa) o godz. 13:00, w sali kon­fe­ren­cyj­nej Hotelu Fero Express w Krakowie (ul. Bolesława Śmia­łego 60)  –  www.fero.krakow.pl.

Przewiń do góry