Aktualności

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

26 marca 2015 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go w:

  • Zakładzie Treningowym w Doruchowie odbę­dzie się w dniu 2 kwiet­nia 2015 r. (czwar­tek) – pla­no­wa­ne roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00,
  • Zakładzie Treningowym w Bogusławicach odbę­dzie się w dniu 3 kwiet­nia 2015 r. (pią­tek) – pla­no­wa­ne roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 10:00.

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec