Aktualności

Teodor Gronet nie żyje

18 marca 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

17 mar­ca 2015 zmarł Pan Teodor Gronet, czło­wiek całe życie zwią­za­ny z hodow­lą i spor­tem kuców. Na kucach pocho­dzą­cych z jego hodow­li wie­le dzie­ci roz­po­czy­na­ło swo­ją karie­rę w spo­rcie odno­sząc suk­ce­sy w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz Mistrzostwach Europy. Odznaczony zło­tą odzna­ką PZHK za zasłu­gi dla pol­skiej hodow­li…

Rodzinie i wszyst­kim Bliskim zmar­łe­go skła­da­my naj­głęb­sze wyra­zy współ­czu­cia.

Msza Święta w inten­cji Pana Teodora Groneta odpra­wio­na zosta­nie 20 mar­ca br w koście­le pw. Świętej Jadwigi Królowej ul. Orla 12 w Szczecinie Kijewo.
Pogrzeb odbę­dzie się w pią­tek 20. mar­ca br o godzi­nie 11:00 na Cmentarzu w Szczecinie Dąbiu.

 

Hodowca i Jeździec