Aktualności

Zjazd ESSA i Pokazy w Sierakowie

19 marca 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

W dniach 22 – 24 kwiet­nia bie­żą­ce­go roku, Stado Ogierów Sieraków – PRH GAŁOPOL będzie gospo­da­rzem Konferencji i Walnego Zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Stadnin Państwowych (ESSA – European State Studs Association) sku­pia­ją­ce­go Państwowe sta­da i stad­ni­ny koni w Europie – od Rumunii i Bułgarii, przez kra­je Europy Środkowej – po Portugalię na połu­dniu i Szwecję, Finlandię na pół­no­cy.

ESSAZaszczyt gosz­cze­nia Zjazdu, przy­pa­da­ją­cy Stadu Ogierów Sieraków, to wiel­ki dowód uzna­nia i wyróż­nie­nie dla pol­skiej hodow­li koni, a tak­że oka­zja do wymia­ny doświad­czeń i roz­sze­rze­nia współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej.
To bar­dzo waż­ne wyda­rze­nie dla pań­stwo­wej hodow­li koni, któ­ra w wie­lu kra­jach postrze­ga­na jest jako cen­ny gwa­rant sta­bil­no­ści w hodow­li koni na prze­strze­ni wie­ków zacho­wa­niem kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go dla przy­szłych poko­leń. Będzie to dosko­na­ła oka­zja do pro­mo­cji pol­skiej hodow­li koni z więk­szo­ści stad­nin pań­stwo­wych w gali poka­zów któ­rej orga­ni­za­to­rem będzie Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie.

W ramach Zjazdu ESSA w Sierakowie odbę­dą się poka­zy koni z czo­ło­wych pol­skich stad­nin koni od hucu­łów i koni­ków pol­skich poprzez rasy mało­pol­ską, wiel­ko­pol­ską i prze­pięk­ne konie czy­stej krwi arab­skiej z Janowa Podlaskiego i Michałowa.
Gala poka­zów będzie czę­ścią otwar­tą Walnego Zjazdu ESSA i odbę­dzie się w dn. 23 kwiet­nia o godz. 16:00 na sie­ra­kow­skim hipo­dro­mie.
Agencja, jako Gospodarz tego­rocz­ne­go Zjazdu oraz peł­nią­ca nad­zór wła­ści­ciel­ski na sta­da­mi i stad­ni­na­mi koni, gorą­co zachę­ca Państwa do wzię­cia udzia­łu w czę­ści otwar­tej spo­tka­nia.

Głos w Europie:
Państwowe stad­ni­ny Europy są waż­ny­mi sza­fa­rza­mi tra­dy­cji i histo­rii i edu­ka­cji. Żyjące dzie­dzic­two kul­tu­ro­we i współ­cze­sne zada­nia wyma­ga­ją odpo­wied­niej ochro­ny i zasad zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Ze wzglę­du na zmie­nia­ją­cą się rze­czy­wi­stość, w tym czyn­ni­ki spo­łecz­ne i eko­no­micz­ne, wie­le z tych uni­kal­nych insty­tu­cji były w prze­szło­ści zli­kwi­do­wa­ne lub znacz­nie ogra­ni­czo­ne w swo­ich zada­niach lub wyko­rzy­sty­wa­ne do celów innych niż zamie­rzo­ne. Konieczne jest, aby odwró­cić te ten­den­cje w obli­czu współ­cze­snych potrzeb i moż­li­wo­ści.
Od 2003 roku dyrek­to­rzy euro­pej­skich stad­nin pań­stwo­wych spo­ty­ka­ją się raz w roku w celu wymia­ny doświad­czeń, omó­wie­nia wspól­nych pro­ble­mów i opra­co­wa­nie stra­te­gii ich roz­wią­zy­wa­nia. W 2008 roku posta­no­wi­li zało­żyć ofi­cjal­ną orga­ni­za­cję „Europejskiego Stowarzyszenia Stadniny Państwowe” (ESSA). Wraz z przy­ję­ciem sta­tu­tu wcze­śniej luź­na sieć stad­nin sta­ły się ofi­cjal­ną i wspól­nym gło­sem w Europie.
W 2009 ESSA zosta­ła ofi­cjal­nie zare­je­stro­wa­na w Niemczech. Siedzibą sto­wa­rzy­sze­nia jest Stadnina Koni Marbach, znaj­du­ją­ca się w Badenii-Wirtembergii.

ESSA_2015

Hodowca i Jeździec