Aktualności

Szkolenie dla pracowników stajni

20 marca 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Już po raz kolej­ny Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofer­tą szko­le­nio­wą „Jeździectwa Naturalnego bez Tajemnic” skie­ro­wa­ną do pra­cow­ni­ków staj­ni – pro­wa­dzą­cych ośrod­ki jeź­dziec­kie, masz­ta­le­rzy oraz sta­jen­nych.
Specjalnie dla człon­ków Związków nale­żą­cych do PZHK przy­go­to­wa­ny został 5% rabat na wspo­mnia­ne Warsztaty. Szczegóły, jak go otrzy­mać dostęp­ne są w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni oraz w biu­rze PZHK.

Najbliższe warsz­ta­ty odbę­dą się 30 mar­ca 2015 roku w godzi­nach 9:00 – 16:00 w Equestrian Sports Minoga Ośrodek Jeździecki PRAWDZIC, wię­cej infor­ma­cji na temat szko­le­nia znaj­dzie­cie pań­stwo pod lin­kiem www.jnbt.pl oraz pod tele­fo­nem 22 393 – 10-90.

Z wie­lu źró­deł docie­ra­ją do nas proś­by o pomoc w zna­le­zie­niu oso­by zaj­mu­ją­cej się staj­nią, któ­ra mia­ła­by pod­sta­wo­wą wie­dzę z zakre­su beha­wio­ru koni i wła­ści­we­go funk­cjo­no­wa­nia staj­ni. Jak wie­my, pra­cow­ni­cy ośrod­ków jeź­dziec­kich i staj­ni spę­dza­ją też wię­cej cza­su z naszy­mi pod­opiecz­ny­mi, niż my sami, więc fak­tycz­nie to oni tre­nu­ją nasze konie w codzien­nym obej­ściu. Znalezienie „goto­wej” odpo­wied­niej oso­by nie jest łatwe, wie­rzy­my jed­nak, że odpo­wied­nie prze­szko­le­nie może znacz­nie pomóc.

Mając to na uwa­dze od nowe­go roku wpro­wa­dza­my nowe szko­le­nia dedy­ko­wa­ne dla pra­cow­ni­ków staj­ni – pro­wa­dzą­cych ośrod­ki, masz­ta­le­rzy, sta­jen­nych.

Jednodniowe warsz­ta­ty mają na celu uła­twie­nie im pra­cy oraz pod­nie­sie­nie stan­dar­du ośrod­ka. Omawiane na nich będą m.in. zagad­nie­nia z zakre­su beha­wio­ry­zmu koni, rela­cji z czło­wie­kiem, sys­te­mu 3 punk­tów, oso­bo­wo­ści a sys­te­mu roz­lo­ko­wa­nia w bok­sach, zarzą­dza­nia kar­mie­niem, 10 Złotych Minut, nowe­go konia w staj­ni, obsłu­gi koni pro­ble­ma­tycz­nych i zna­ro­wio­nych, bez­piecz­ne­go wypro­wa­dza­nia i spro­wa­dza­nia koni do staj­ni, naj­częst­szych wypad­ków, bez­pie­czeń­stwa czło­wie­ka i zwie­rzę­cia, nie­po­ko­ją­cych obja­wów i pierw­szej pomo­cy, korzy­sta­nia z aptecz­ki, regu­la­cji kom­for­tu ter­micz­ne­go i wen­ty­la­cyj­ne­go, ście­le­nia, ruchu a pro­ble­mów zdro­wot­nych, wią­za­nia koni, źre­bie­nia oraz asy­sty wete­ry­na­rzo­wi i kowa­lo­wi.

Warsztaty_dla_pracownikow_stajni-2015_03_30

Hodowca i Jeździec