Aktualności

Ankieta dotycząca przywrócenia piętna rasowego

20 marca 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Polski Związek Hodowców Koni w imie­niu Pani Beaty Korab / Agencji rekla­mo­wej Video-Konie współ­pra­cu­ją­cej sze­ro­ko z pol­ski­mi hodow­ca­mi przy pro­mo­cji koni z Polski oraz wspie­ra­ją­cy­mi tą ini­cja­ty­wę człon­ko­wie Okręgowego Lubelskiego Związku Hodowców Koni – zapra­sza do wypeł­nie­nia krót­kiej ankie­ty doty­czą­cej przy­wró­ce­nia pięt­na raso­we­go oraz umoż­li­wie­nia zarów­no pry­wat­nym hodow­com, jak i stad­ni­nom ponow­ne wypalanie/wymrażanie pięt­na w zależ­no­ści od wybra­nej meto­dy. Celem ankie­ty jest zba­da­nie opi­nii śro­do­wi­ska hodowlano-jeździeckiego.

Link do ankie­ty: www.interankiety.pl

Jej wyni­ki na życze­nia ankie­to­wa­nych będą prze­sła­ne na adres e‑mail (proś­by o koń­co­we wyni­ki moż­na kie­ro­wać na adres: serwiskonie@wp.pl).

Hodowca i Jeździec