Aktualności

Konferencja poświęcona konikom polskim – komunikat 1

23 marca 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, · Rasa:

Polska Akademia Nauk Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, Zakład Zachowania się Zwierząt IGiHZ PAN w Jastrzębcu, Związek Hodowców Koników Polskich oraz Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie zapra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w Międzynarodowej kon­fe­ren­cji nauko­wej pod tytu­łem: „Koniki pol­skie w hodow­li i bada­niach nauko­wych”, któ­ra odbę­dzie się w PAN Popielno i DPT PAN w Wierzbie, w dniach 7 – 9 wrze­śnia 2015 roku.

Konferencja orga­ni­zo­wa­na jest z oka­zji 60. lat ist­nie­nia rezer­wa­to­wej hodow­li koni­ków pol­skich w PAN Popielno. Do udzia­łu w kon­fe­ren­cji oraz zgła­sza­nia donie­sień (komu­ni­ka­tów nauko­wych), doty­czą­cych koni­ków pol­skich, zapra­sza­my zarów­no przed­sta­wi­cie­li śro­do­wisk nauko­wych (uczel­ni wyż­szych, insty­tu­tów badaw­czych), jak i hodow­ców, użyt­kow­ni­ków oraz sym­pa­ty­ków tej rasy koni.

Ramowy program Konferencji:

07.09.2015 r. (ponie­dzia­łek) – I Sesja użyt­ko­wa (PAN Popielno):

 • ok. godz. 14:00 roz­po­czę­cie polo­wych prób użyt­ko­wo­ści koni­ków pol­skich (pró­by wierz­cho­we i zaprzę­go­we)

08.09.2015 r. (wto­rek) – II Sesja referatowo-doniesieniowa (DPT Wierzba):

 • Otwarcie kon­fe­ren­cji o godz. 9:30 i pierw­sza część obrad, pod­czas któ­rych prze­wi­dy­wa­ne są refe­ra­ty (wystą­pie­nia ok. 25 min) nastę­pu­ją­cych osób:
  • prof. dr hab. Zygmunt Vetulani (UAM w Poznaniu)
  • prof. dr hab. Tadeusz Jezierskiprof. dr hab. Zbigniew Jaworski (IGiHZ PAN w Jastrzębcu i UWM w Olsztynie)
  • prof. dr hab. Anna Stachurska (UP w Lublinie)
  • dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda (IGiHZ PAN w Jastrzębcu)
  • dr Kateryna Slivinska (Ukraina)
  • Hardy Oelke (Niemcy)
  • dr Cis van Vuure (Holandia)
 • ok. godz. 15:00 cd. obrad (sesja donie­sie­nio­wa): pre­zen­ta­cja donie­sień zgło­szo­nych na kon­fe­ren­cję (wystą­pie­nia ok. 10 – 15 min)

09.09.2015 r. (śro­da) – III Sesja hodow­la­na (PAN Popielno):

 • godz. 9:30 prze­gląd hodow­la­ny sta­da pod­sta­wo­we­go gru­py sta­jen­nej, wpis mło­dych ogie­rów i kla­czy do księ­gi koni­ków pol­skich,
 • ok. godz. 12:00 (po prze­rwie kawo­wej) wspól­ny wyjazd do rezer­wa­tu: zapo­zna­nie się z rewi­ra­mi byto­wa­nia poszcze­gól­nych tabu­nów, infor­ma­cja nt. pod­sta­wo­wych zasad pro­wa­dze­nia hodow­li rezer­wa­to­wej, obser­wa­cja koni­ków rezer­wa­to­wych,
 • ok. godz. 15:00 – 16:00 obiad i zakoń­cze­nie kon­fe­ren­cji.

Orientacyjne koszty uczestnictwa w Konferencji wynoszą:

 • Udział w sesjach I, II i III (użyt­ko­wej, referatowo-doniesieniowej i hodow­la­nej) – ok. 250 zł (opła­ta peł­na); kosz­ty obej­mu­ją: wyży­wie­nie (1 dzień: obiad i kola­cja gril­lo­wa, 2 dzień: obiad, uro­czy­sta kola­cja, 3 dzień: obiad oraz kawa, her­ba­ta i inne napo­je pod­czas przerw w sesjach), mate­ria­ły zjaz­do­we, wyna­ję­cie sali i sprzę­tu mul­ti­me­dial­ne­go, mikro­bu­sów i in. kosz­ty orga­ni­za­cyj­ne
 • Udział w sesjach II i III (referatowo-doniesieniowej i hodow­la­nej) – ok. 230 zł (kosz­ty obej­mu­ją j.w. poza obia­dem 1 dnia)
 • Noclegi w Domu Pracy Twórczej w Wierzbie (40 miejsc) – stan­dard hote­lo­wy, w cenę noc­le­gu wli­czo­ne jest śnia­da­nie:
  • noc­leg w poko­ju 1‑osobowym 130 zł/osoby
  • noc­leg 1 oso­by w poko­ju 2 os. 90 zł/osoby
  • noc­leg 1 oso­by w poko­ju 3 – 4 os. 75 zł/osoby
 • Noclegi w PAN Popielno (ok. 40 miejsc) – poko­je gościn­ne o róż­nym stan­dar­dzie (cena bez śnia­da­nia, któ­re moż­na zamó­wić na miej­scu w barze „Kamyczek” – koszt ok. 10 – 15 zł):
  • noc­le­gi w poko­jach wie­lo­oso­bo­wych (wspól­na łazien­ka) – 25 zł/osoby
  • noc­le­gi w poko­jach 1 – 2 oso­bo­wych (z łazien­ką): 50 – 100 zł/osoby

Referaty ple­nar­ne oraz donie­sie­nia nauko­we opu­bli­ko­wa­ne zosta­ną w mate­ria­łach kon­fe­ren­cyj­nych. Planujemy, iż refe­ra­ty zosta­ną zamiesz­czo­ne w cało­ści, nato­miast donie­sie­nia w for­mie 1‑stronicowych stresz­czeń lub w for­mie powszech­nie obo­wią­zu­ją­cej przy zgła­sza­niu komu­ni­ka­tów nauko­wych na zjaz­dy nauko­we, gdzie 1 stro­na maszy­no­pi­su obej­mu­je: wstęp, mate­riał i meto­dy, wyni­ki i dys­ku­sję, pod­su­mo­wa­nie i wnio­ski.
Szczegółowe infor­ma­cje doty­czą­ce nad­sy­ła­nia donie­sień nauko­wych, prze­śle­my do tych osób, któ­re w zgło­sze­niu wstęp­nym zade­kla­ru­ją przy­go­to­wa­nie komu­ni­ka­tu i poda­dzą jego temat (peł­ne tek­sty zgło­szo­nych refe­ra­tów i donie­sień muszą zostać prze­sła­ne do orga­ni­za­to­rów naj­póź­niej do dnia 31.05.2015 r.).

Uprzejmie pro­si­my o prze­sła­nie do dnia 31.03.2015 roku wstęp­ne­go zgło­sze­nia uczest­nic­twa w kon­fe­ren­cji dro­gą pocz­to­wą na adres Sekretarza Konferencji:
Dr inż. Ewa Jastrzębska, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM, ul. Prawocheńskiego 2, 10 – 719 Olsztyn, [tel. 89 523 – 44-94 lub 523 – 33-96] lub elek­tro­nicz­nie, e‑mail: e.jastrzebska@uwm.edu.pl

Szczegółowy pro­gram i osta­tecz­ne kosz­ty udzia­łu w Konferencji zosta­ną przed­sta­wio­ne w komu­ni­ka­cie nr 2, któ­ry zosta­nie roze­sła­ny w pierw­szej poło­wie kwiet­nia 2015 roku.

W imie­niu Komitetu Organizacyjnego,
Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski

Wstępny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy

Hodowca i Jeździec