Aktualności

II Festiwal Sztuki Jeździeckiej

18 marca 2015 · Kategoria: Kultura, ·

Szanowni Państwo, 22 mar­ca (naj­bliż­sza nie­dzie­la) zapra­sza­my na dru­gi w histo­rii Festiwal Sztuki Jeździeckiej w sie­dzi­bie Centrum Olimpijskiego w Warszawie.

O miło­ści do konia moż­na śpie­wać, moż­na ją malo­wać, opi­sy­wać wier­szem lub pro­zą, moż­na tak­że nadać jej kształt bli­żej nie­okre­ślo­ny choć nie­zwy­kły, jak i ten codzien­ny, niby przy­ziem­ny a jak roman­tycz­nie wznio­sły. Na róż­ne spo­so­by, ale zawsze o tym samym pod­mio­cie lirycz­nym – o koniu!

W pro­gra­mie m.in.: pre­zen­ta­cje, kon­cer­ty, spo­tka­nia z arty­sta­mi, kon­kur­sy, poka­zy, wysta­wy i fan­ta­stycz­na zaba­wa.

Jesteś twór­cą? Wejdź na www.festiwalsztukijezdzieckiej.pl i dowiedz się, jak możesz zapre­zen­to­wać swo­ją sztu­kę pod­czas Festiwalu Sztuki Jeździeckiej.

Bądź z nami w dniu 22 mar­ca 2015 r., w godz. 16.00 – 20.00
Centrum Olimpijskie w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

WSTĘP WOLNY!!!
Doskonała zaba­wa dla całych rodzin gwa­ran­to­wa­na!!!

O atrak­cjach towa­rzy­szą­cych temu wyda­rze­niu moż­na dowie­dzieć się oglą­da­jąc pro­gram TVP Warszawa „Dzień dobry Warszawo” z dn. 18.03.2015 r., gdzie boha­te­rem roz­mo­wy był Paweł Kleszcz, pomy­sło­daw­ca i autor pro­jek­tu. Więcej na stro­nie: warszawa.tvp.pl

Festiwal_Sztuki_Jeździeckiej-2015

Hodowca i Jeździec