Aktualności

Sukcesy polskich koni na Cavaliadzie

17 marca 2015 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,,

Do zawo­dów CSI3*-W „Cavaliada”, któ­re odby­ły się w ostat­ni week­end w Warszawie, zgło­szo­nych zosta­ło 54 pol­skich zawod­ni­ków z 89 koń­mi, spo­śród któ­rych 26 zosta­ło wyho­do­wa­nych w Polsce.

Piątkowy kon­kurs Średniej Rundy (140 cm) roz­gry­wa­ny pod patro­na­tem Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni wygrał Grzegorz Psiuk na Aresie wlkp (Cantanis hol. – Armila wlkp / Arak wlkp) hod. i wł. Henryka Erona. Para ta dobrze prze­je­cha­ła rów­nież wido­wi­sko­wy kon­kurs „Speed & music” zali­cza­ny do ran­kin­gu FEI, zaj­mu­jąc 7 miej­sce. Andrzej Opłatek dosia­da­ją­cy wała­cha El Camp sp (Campari M old. – Eleine sp / Elvis KWPN) hod. SK Prudnik, wł. zawod­ni­ka ukoń­czył piąt­ko­wy kon­kurs Dużej Rundy (150 cm) z jed­ną zrzut­ką (m. 19), zaś w sobo­tę po bez­błęd­nym prze­jeź­dzie pod­sta­wo­wym, zwy­cię­żył w roz­gryw­ce o pierw­sze miej­sce w kon­kur­sie Średniej Rundy (145 cm). Siódme miej­sce w tym samym kon­kur­sie zajął Łukasz Brzóska na Aplauz Miralex sp (Love Soprem hol. – Andomeda sp / Palegro westf.) hod. Eco-Abi Ewa Fabińska, wł. Sławomira Łaguna.

Niestety w naj­waż­niej­szym kon­kur­sie Grand Prix Warszawy, będą­cym fina­łem cyklu Cavaliada-Tour 2014/2015 oraz fina­łem Ligi Europy Centralnej, mimo suk­ce­su pol­skich zawod­ni­ków (3 m. Mściwoj Kiecoń, 4 m. Jarosław Skrzyczyński) zoba­czy­li­śmy tyl­ko jed­ne­go konia pol­skiej hodow­li. Civis – wałach peł­nej krwi angiel­skiej (Jape – Cisza / Mehari) hod. SK Stubno, wł. Roberta Bendera, dosia­da­ny przez Tomasza Miśkiewicza, po bez­błęd­nym prze­jeź­dzie pod­sta­wo­wym zakwa­li­fi­ko­wał się do roz­gryw­ki i zajął osta­tecz­nie 8 miej­sce.

Wszystkim hodow­com, wła­ści­cie­lom i zawod­ni­kom dosia­da­ją­cym koni pol­skiej hodow­li ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my udzia­łu w zawo­dach spor­to­wych tak wyso­kiej ran­gi jak Cavaliada CSI3*-W.

Fot. Małgorzata Sieradzan

Hodowca i Jeździec