Aktualności

Test obcego powożącego

17 marca 2015 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa:

Zapraszamy hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obce­go powo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym kla­czy rasy ślą­skiej w Książu. Test odbę­dzie się w dniu 31 mar­ca 2015 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 9:00, a obcym powo­żą­cym będzie Alicja Chodkiewicz.

Hodowca i Jeździec