Aktualności

Szkolenia z Joe Turnerem

22 kwietnia 2015 · Kategoria: Szkolenia, ·

Joe Turner dał się poznać pol­skiej spo­łecz­no­ści konia­rzy w 2013 roku na orga­ni­zo­wa­nej od kil­ku lat impre­zie „Myśląc o Koniu” gdzie był jed­nym z trzech tre­ne­rów bio­rą­cych udział w kon­kur­sie zajeż­dża­nia mło­dych koni i rywa­li­zo­wał mię­dzy inny­mi ze zna­nym tre­ne­rem z Węgier Gyulą Mèszàrosą. Joe Turner oka­zał się tre­ne­rem, któ­re­mu uda­ło się osią­gnąć naj­wię­cej z koniem i osta­tecz­nie wygrał kon­kurs a jego pra­cę cecho­wa­ła mięk­kość i deli­kat­ność oraz duża sku­tecz­ność. Właśnie ta deli­kat­ność i sku­tecz­ność zosta­ła doce­nio­na przez naj­lep­szych tre­ne­rów w USA i został on uho­no­ro­wa­ny pre­sti­żo­wą nagro­dą na „Light Hands cli­nic” w 2014 roku.

Ponadto Ci co uczest­ni­czy­li w jego ubie­gło­rocz­nej kli­ni­ce w Pensjonacie Lidkowo mie­li moż­li­wość obej­rzeć pra­cę z kry­ją­cym ogie­rem kabar­dyń­skim, któ­ry ata­ko­wał obsłu­gę przy kar­mie­niu a jeźdź­ców chęt­nie zrzu­cał. Podczas pra­cy na poran­nej sesji, zacho­wa­nie ogie­ra zmie­nia­ło się bar­dzo szyb­ko a na sesji popo­łu­dnio­wej Joe jeź­dził już na nim po ujeż­dżal­ni wśród kla­czy, bez wędzi­dła, na kan­ta­rze a ogier zacho­wy­wał się bar­dzo popraw­nie i spo­koj­nie. To jeden z wie­lu przy­kła­dów świad­czą­cych o wiel­kiej wie­dzy i umie­jęt­no­ściach tego tre­ne­ra.

On sam, na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej, napi­sał o sobie:

cytatJestem tre­ne­rem mło­dych koni, beha­wio­ry­stą koni, tre­ne­rem ludzi. Moja pasja do koni jest bar­dzo głę­bo­ka, ale nie jestem typo­wym kow­bo­jem jak­by się mogło wyda­wać. Jestem Horseman.
Pracowałem z tysią­ca­mi koni kie­dy byłem głów­nym tre­ne­rem na ran­chu hodu­ją­cym konie Rocky Mountain – Rocky Mountain Horse Ranch. Było to jed­no z naj­więk­szych ranch w USA. Pracowałem tak­że z wie­lo­ma inny­mi rasa­mi jak – konie czy­stej krwi arab­skiej, Tennessee Walkers, Paso Fino, AQH, Perszeronami i wie­lo­ma inny­mi.
Miałem oka­zję uczyć się od naj­więk­szych tre­ne­rów tego świa­ta takich jak – Ray Hunt, Buck Brannaman, Monty Roberts, Chris Cox, Clinton Anderson, Pat Parelli oraz mam zaszczyt współ­pra­co­wać z Richardem Wintersem, Dr. Robertem Millerem, Eitanem Beth-Halachamy, Jackiem Brainardem, Lesterem Buckley, Jonem Ensingn. Od tych wspa­nia­łych, wiel­kich tre­ne­rów któ­rych pra­ca cechu­je się nie­sa­mo­wi­tą deli­kat­no­ścią, posia­da­ją­cych ogrom­ne wyczu­cie i wie­dzę nie tyl­ko w pra­cy z koń­mi ale gene­ral­nie w życiu, otrzy­ma­łem pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie na Light Hands cli­nic w 2014 roku.

Ten wybit­ny tre­ner popro­wa­dzi kil­ka szko­leń w maju bie­żą­ce­go roku dla miło­śni­ków jeź­dziec­twa w Polsce. Będzie on instru­ował uczest­ni­ków jak nale­ży budo­wać popraw­ne i bez­piecz­ne rela­cje z koniem poprzez two­rze­nie chęt­ne­go part­ner­stwa opar­te­go na pożą­da­nym przy­wódz­twie, przy uży­ciu tech­nik zako­rze­nio­nych w psy­cho­lo­gii koni i beha­wio­ry­zmie sta­da. Uczestników wypo­sa­ży w narzę­dzia pozwa­la­ją­ce na efek­tyw­ną pra­cę zarów­no z zie­mi jak i z sio­dła w atmos­fe­rze wza­jem­ne­go zaufa­nia i sza­cun­ku oraz poka­że jak wyko­rzy­stać mowę nasze­go cia­ła i kon­tro­lę wła­snej ener­gii do kon­tro­lo­wa­nia cia­ła konia i kie­ro­wa­nia jego ruchem zarów­no z zie­mi jak i z sio­dła. Szkolenia są dedy­ko­wa­ne dla wszyst­kich, któ­rzy chcą popra­wić rela­cje ze swo­imi koń­mi i wła­sne umie­jęt­no­ści jeź­dziec­kie bez wzglę­du na styl jaz­dy i upra­wia­ną dys­cy­pli­nę.

Planowane szko­le­nia w 2015 roku:

  • 1 – 6 maja – Klinika First 30 i Advancing Horsemanship w Pensjonacie Lidkowo, Henrykowo 6, 09 – 120 Nowe Miasto k/Płońska, kon­takt Lidia Kacperska tel. 693 – 933-382;
  • 8 – 9 maja – First 30 Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice. Organizator Viktoria Pietkiewicz, zapi­sy pod nr tel. 501 – 029-575;
  • 15 – 17 maja – kli­ni­ka RMH w Agroturystyka „UL” koło Drawska Pomorskiego;
  • 22 – 24 maja – First 30 (z ele­men­ta­mi z Advancing Horsemanship dla bar­dziej zaawan­so­wa­nych jeźdź­ców) w Stajnia Gajcy – „Końskie marze­nie” w Boroszewie (oko­li­ce Starogardu Gdańskiego i Tczewa, bli­sko auto­stra­dy do Gdańska). Organizator Cezary Gajcy, zapi­sy pod nr tel. 605 – 082-134.
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec