Aktualności

Wydarzenia towarzyszące wystawie „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”

22 kwietnia 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Kultura, ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zapra­sza­my do udzia­łu w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W pro­gra­mie m.in. wykła­dy, pre­lek­cje, poga­dan­ki, poka­zy, zwie­dza­nie kura­tor­skie i lek­cje muze­al­ne dla grup.

Każde spo­tka­nie będzie się zaczy­nać od bez­płat­ne­go zwie­dza­nia wysta­wy „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. Liczba uczest­ni­ków spo­tkań ogra­ni­czo­na – rezer­wa­cja miejsc: a.hrynkiewicz@muzeum.warszawa.pl

W maju:

  • 9 maja, godz. 13:30
    Konie woj­sko­we w Warszawie od woj­ny polsko-bolszewickiej do cza­sów współ­cze­snych, pre­lek­cję pro­wa­dzi Jakub Szpetulski-Łazarowicz (Stowarzyszenie Ochotniczy Szwadron Kawalerii „Szwadron Jazdy RP” im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego)
  • 9 maja, godz. 16:00
    „Mieć konia mniej roz­tar­gnio­ne­go jak mój deresz…”, czy­li konie napo­le­oń­skiej kawa­le­rii, pre­lek­cję pro­wa­dzi Marcin Piontek (Arsenał – Stowarzyszenie regi­men­tów i puł­ków pol­skich 1717 – 1831)
  • 9 maja, godz. 17:30
    pokaz przy­go­to­wa­ny przez Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Pułkownika Jana Kozietulskiego (na daw­nym hipo­dro­mie)
  • 23 maja, godz. 16:00
    Konie w Warszawskiej Straży Ogniowej, poga­dan­kę pro­wa­dzi Jerzy Gutkowski (b. kust. Muzeum Pożarnictwa)

W czerwcu:

  • 13 czerw­ca, godz. 16:00
    Powoźnictwo war­szaw­skie od XVII wie­ku do II woj­ny świa­to­wej, wykład pro­wa­dzi Andrzej Novák-Zempliński (Polskie Towarzystwo Powozowe)
  • 27 czerw­ca, godz. 16:00
    Koń z Warszawą w tle, czy­li wędrów­ka po Warszawie na sta­rej foto­gra­fii, pre­lek­cję pro­wa­dzą Krzysztof JaszczyńskiRyszard Mączewski (Fundacja „Warszawa1939.pl”)

W lipcu:

  • 11 lip­ca, godz. 16:00
    Konna Policja Państwowa, wykład pro­wa­dzi dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński)
  • 25 lip­ca, godz. 16:00
    Konie w służ­bie war­szaw­skiej komu­ni­ka­cji publicz­nej, pre­lek­cję pro­wa­dzi Marcin Kozoń (Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie)

W sierpniu:

  • 8 sierp­nia, godz. 16:00
    Los war­szaw­skich koni i pierw­sze pró­by ochro­ny ich praw, pre­lek­cję pro­wa­dzi kust. Hanna Polańska (Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie), kura­tor­ka wysta­wy, spo­tka­nie poprze­dzi opro­wa­dza­nie kura­tor­skie
  • 22 sierp­nia, godz. 16:00
    Zarys histo­rii Towarzystwa Doraźnej Pomocy Lekarskiej, czy­li począt­ki war­szaw­skie­go pogo­to­wia ratun­ko­we­go, pre­lek­cję pro­wa­dzi Krzysztof Wittels (Stowarzyszenie Nasz Norblin)

Lekcje muzealne dla grup:

„O koniu w Warszawie” (pro­wa­dzo­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach otwar­cia Muzeum, po uprzed­nim zapi­sa­niu gru­py).

Szczegółowe infor­ma­cje i zapi­sy na lek­cje pod nr tel.: 22 522 – 66-38.

MLiJ-Konie_w_Warszawie-plakat

Hodowca i Jeździec