Aktualności

Najważniejsze próby przed Derby

3 czerwca 2015 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Przed nami week­end wyści­go­wy, pod­czas któ­re­go będzie oka­zja śle­dzić zma­ga­nia koni, któ­re szy­ku­ją się do lip­co­wej goni­twy o Nagrodę Derby. W week­end cze­ka na widzów łącz­nie 17 gonitw – 9 w sobo­tę i 8 w nie­dzie­lę.

Głównym fawo­ry­tem goni­twy o Nagrodę Iwna (2200 m, nie­dzie­la godz. 18:30), głów­ne­go spraw­dzia­nu przed Derby, będzie nie­po­ko­na­ny dotąd Va Bank. Dzień wcze­śniej trzy­let­nie kla­cze spo­tka­ją się w goni­twie o Nagrodę Soliny (2200 m, sobo­ta godz. 18:00). Natomiast czo­łów­ka koni star­szych rywa­li­zo­wać będzie w bie­gu o Nagrodę Widzowa (2400 m, nie­dzie­la godz. 17:00), a sprin­te­rów w wyści­gu o Nagrodę Haracza (1400m, sobo­ta godz. 17:00). W pro­gra­mie naj­bliż­sze­go week­en­du są tak­że trzy goni­twy imien­ne dla koni czy­stej krwi arab­skiej: Europejczyka (1600m, sobo­ta godz. 15:30), Bandosa (2400m, nie­dzie­la godz. 16:00) i naj­licz­niej obsa­dzo­na, bo aż przez 15 koni bieg o Nagrodę El Paso (1800 m, sobo­ta, godz. 18:00).

Oprócz emo­cji wyści­go­wych odwie­dza­ją­cy w ten week­end Służewiec mogą wziąć udział rów­nież w innych wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych na torze. W sobo­tę od godzi­ny 12:00 odby­wać się będzie Dzień Warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a w nie­dzie­lę od godzi­ny 10:00 dla miło­śni­ków fit­nes­su orga­ni­zo­wa­ny będzie Reebok Fitness Camp.

Więcej infor­ma­cji na www.torsluzewiec.pl

Hodowca i Jeździec