Aktualności

Bartłomiej Kwiatek pokonuje Niemców w Drebkau!

9 lipca 2015 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Wspaniały start zawod­ni­ka SO Książ na CAI3* Drebkau! Bartłomiej Kwiatek wybrał się na zawo­dy ze swo­im dru­gim koniem – Nigerem (Turkus – Niwa / Alpinex xx) na 3* oraz mło­dym Bazylim (Lokan – Bazylia / Palant) na zawo­dy CAN.

Ogier Bazyli idzie w śla­dy taty. Na pierw­szych w życiu zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych dekla­su­je prze­ciw­ni­ków – wygry­wa całe zawo­dy sta­wia­jąc na szczy­cie pol­ską fla­gę, za któ­rą wid­nia­ły już tyl­ko nie­miec­kie czerwono-żółto-czarne bar­wy.

W 3* Kwiatek ukoń­czył zawo­dy na dru­gim miej­scu. Niger zapre­zen­to­wał się w nowym, bar­dzo trud­nym pro­gra­mie ujeż­dże­nia. Stanął na wyso­ko­ści zada­nia, ustę­pu­jąc miej­sca jedy­nie brą­zo­wej meda­li­st­ce Mistrzostw Świata.

Bartłomiej Kwiatek zdo­był kolej­ne pun­ty do ran­kin­gu i kolej­ny raz udo­wod­nił, że konie ślą­skie z powo­dze­niem mogą rywa­li­zo­wać z koń­mi nie­miec­ki­mi.

Kwiatek-Drebkau_2015

Hodowca i Jeździec