Aktualności

Sukces małopolskiej klaczy w Samorin

9 lipca 2015 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

W dniach 26 – 28 czerw­ca w sło­wac­kim Samorin odby­ły się Międzynarodowe Zawody w Sportowych Rajdach Konnych. Na 3 miej­scu (z tem­pem 14,9 km/h) w kon­kur­sie CEI 3* na dystan­sie 160 km upla­so­wa­ła się Magdalena Jabłońska z UKJ Rumak Manasterz z Podkarpacia na mało­pol­skiej kla­czy Harfa (Eston – Hula / Aragon xxoo). Para ta tym samym zyska­ła zagra­nie na Mistrzostwa Europy we wrze­śniu. To bar­dzo duży suk­ces, tym bar­dziej, że z 8 koni któ­re wystar­to­wa­ły w tym kon­kur­sie ukoń­czy­ło go jedy­nie 3.

fot. Grzegorz Leś

Hodowca i Jeździec