Aktualności

Dodatkowa kwalifikacja importowanych ogierów zimnokrwistych do wpisu do ksiąg

7 lipca 2015 · Kategoria: Przeglądy hodowlane, · Rasa: ,

Informujemy, iż na proś­bę hodow­ców w dniu 19 lip­ca o godz. 8:30 w Kętrzynie odbę­dzie się kwa­li­fi­ka­cja impor­to­wa­nych ogie­rów zim­no­krwi­stych. Kwalifikacja doty­czy tyl­ko ogie­rów uzna­nych do kry­cia w kra­ju pocho­dze­nia
Prosimy o zgło­sze­nia ogie­rów do PZHK do 14 lip­ca 2015 r.

Hodowca i Jeździec