Aktualności

III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia

14 lipca 2015 · Kategoria: Powożenie, ·

Już w naj­bliż­szy week­end Polskie Towarzystwo Powozowe zapra­sza na trze­ci Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia – Książ 17 – 19 lip­ca 2015.

cytatPrzed dwo­ma laty, kie­dy orga­ni­zo­wa­li­śmy go po raz pierw­szy, zgro­ma­dził, jak na począ­tek, dość dużą ilość zawod­ni­ków.
W dru­gim dało się zauwa­żyć wyraź­ny postęp w pozio­mie przy­go­to­wa­nia ekwi­pa­ży, a do tego tyl­ko w kate­go­rii zaprzę­gów czte­ro­kon­nych wystą­pi­ło aż pięć (!!!) pol­skich ekip.
W tym roku będzie­my mie­li sta­łych uczest­ni­ków, ale rów­nież kil­ku debiu­tan­tów. Co jest war­te pod­kre­śle­nia, nie­któ­rzy z nich będą repre­zen­to­wać styl swo­ich regio­nów.
Dla przy­kła­du zoba­czy­my po raz pierw­szy zaprzęg w sty­lu góral­skim. Być może rów­nież w pod­la­skim.
To jest w mojej opi­nii naj­więk­sza war­tość jaką nie­sie ze sobą idea orga­ni­zo­wa­nia kon­kur­su tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia w Polsce, ale to temat na oddziel­ny tekst.

Program tego­rocz­ne­go Konkursu jest wzbo­ga­co­ny o dodat­ko­wy punkt, a mia­no­wi­cie „Wieczór Narodów”. To kame­ral­ne spo­tka­nie w restau­ra­cji zam­ko­wej, gdzie uczest­ni­cy przy­no­szą ze sobą wik­tu­ały regio­nu z któ­re­go pocho­dzą.
Tradycyjnie już w sobot­ni wie­czór odbę­dzie się uro­czy­sta kola­cja, któ­ra ma bar­dziej dys­tyn­go­wa­ny cha­rak­ter. Zarówno w jed­nym jak i dru­gim spo­tka­niu mogą wziąć udział nie tyl­ko uczest­ni­cy kon­kur­su. Niezbędne jest tyl­ko zgło­sze­nie się do czwart­ku tego tygo­dnia.

Tłem do obra­zów sty­lo­wych zaprzę­gów na tle pięk­nej archi­tek­tu­ry zam­ku i par­ku będzie muzy­ka na żywo w wyko­na­niu kwar­te­tu sym­fo­nicz­ne­go.
Dodatkową atrak­cją tego­rocz­ne­go kon­kur­su będzie rów­no­le­gle odby­wa­ją­ca się wysta­wa: „Metamorfozy Zamku Książ”.
To bez wąt­pie­nia naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie w powo­jen­nej histo­rii Zamku Książ!
Po kil­ku­dzie­się­ciu latach do zam­ku powró­cą obra­zy z daw­nej kolek­cji Jana Henryka XV von Hochberga i jego żony księż­nej Daisy (byłych wła­ści­cie­li zam­ku). Łącznie w Książu zawi­śnie aż 38 obra­zów zwią­za­nych z jego histo­rią lub fascy­na­cja­mi daw­nych wła­ści­cie­li obiek­tu, pocho­dzą­cych ze zbio­rów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, któ­re wybra­ne zosta­ły do ozdo­bie­nia zam­ko­wych sal.

Nie trze­ba już chy­ba prze­ko­ny­wać niko­go co do tego, że naj­bliż­szy week­end war­to spę­dzić w Książu.

Pozdrawiam

Ireneusz Kozłowski
Polskie Towarzystwo Powozowe

Więcej infor­ma­cji i zgło­sze­nia tel: 604 – 789-199

Hodowca i Jeździec