Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” – komunikat 3

14 lipca 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, · Rasa:

W nawią­za­niu do komu­ni­ka­tu nr 12 uprzej­mie infor­mu­je­my, że szcze­gó­ło­wy pro­gram Konferencji przed­sta­wia się nastę­pu­ją­co:

07.09.2015 r. (poniedziałek) – I Sesja – użytkowa (miejsce: PAN Popielno):

Zakwaterowanie uczest­ni­ków od godz. 12.00 (oso­by nocu­ją­ce w Popielnie reje­stru­ją się w biu­rze PAN Popielno; oso­by nocu­ją­ce w Wierzbie reje­stru­ją się w recep­cji DPT Wierzba)

 • godz. 1300 – obiad (w Popielnie)
 • godz. 1400 – 1630polo­we pró­by użyt­ko­wo­ści koni­ków pol­skich (pró­by wierz­cho­we i zaprzę­go­we)
 • godz. 1700 – rejs stat­kiem (ok. 4 godz.) połą­czo­ny z kola­cją po jezio­rze Mikołajskim i Śniardwy (sta­tek odpły­wa z przy­sta­ni w Wierzbie punk­tu­al­nie o godz. 1700). Dla osób, któ­re nie wezmą udzia­łu w rej­sie prze­wi­dzia­na jest kola­cja w godz. 1900 – 2000 w barze „Kamyczek” w Popielnie lub restau­ra­cji w DPT Wierzba (w zależ­no­ści od miej­sca noc­le­gu)

08.09.2015 r. (wtorek) – II Sesja – referatowo-doniesieniowa (miejsce: DPT Wierzba):

 • Zakwaterowanie uczest­ni­ków, któ­rzy zaczy­na­ją Konferencję od II Sesji (oso­by nocu­ją­ce w Popielnie reje­stru­ją się w biu­rze PAN Popielno; oso­by nocu­ją­ce w Wierzbie reje­stru­ją się w recep­cji DPT Wierzba)
 • Rejestracja uczest­ni­ków Konferencji (wyda­wa­nie mate­ria­łów kon­fe­ren­cyj­nych) od godz. 900 w DPT Wierzba
 • godz. 930 – otwar­cie Konferencji i roz­po­czę­cie Sesji refe­ra­to­wej (sala kon­fe­ren­cyj­na DPT Wierzba), czas wystą­pień ok. 20 – 25 min.:
  • Zygmunt Vetulani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): „Tadeusz Vetulani (1987 – 1952). Pionier badań nad bio­róż­no­rod­no­ścią zwie­rząt gospo­dar­skich”.
  • Zbigniew Jaworski (UWM w Olsztynie): „Rezerwat koni­ków pol­skich w PAN Popielno – 60 lat kon­ty­nu­acji eks­pe­ry­men­tu Profesora Tadeusza Vetulaniego”.
  • Anna Stachurska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): „Zmiany okry­wy wło­so­wej u koni­ków pol­skich”.
  • ok. godz. 1100 – 1130prze­rwa kawo­wa
  • Kateryna Slivinska (Ukraina): „Ekstensywność i inten­syw­ność inwa­zji jeli­to­wych paso­ży­tów u koni­ków pol­skich na tere­nach Polski: ana­li­za epi­zo­otycz­na”.
  • Hardy Oelke (Niemcy): „The sor­ra­ia hor­se, a cousin of the polish konik”.
  • Cis van Vuure (Holandia): „From kaikan to konik – facts and per­cep­tions sur­ro­un­ding the European wild hor­se and the Polish konik”.
  • Aleksandra Górecka-Bruzda (Instytut Genetyki I Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu): „Behawioralne i fizjo­lo­gicz­ne reak­cje mło­dych koni pod­czas ruty­no­wych pro­ce­dur zoo­tech­nicz­nych jako wskaź­ni­ki dobro­sta­nu”.
 • godz. 1330obiad
 • godz. 1500 cd. obrad (sesja donie­sie­nio­wa): pre­zen­ta­cja donie­sień zgło­szo­nych na Konferencję (o kolej­no­ści wygła­sza­nia donie­sień orga­ni­za­to­rzy poin­for­mu­ją Autorów pod koniec sierp­nia, wystą­pie­nia ok. 10 min, w poło­wie sesji prze­wi­dzia­na jest prze­rwa kawo­wa). Część donie­sień przed­sta­wio­na zosta­nie w for­mie poste­rów (po uzgod­nie­niu z Autorami prac).
 • godz. 1930 – uro­czy­sta kola­cja

09.09.2015 r. (środa) – III Sesja – hodowlana (miejsce: PAN Popielno):

 • godz. 930 prze­gląd hodow­la­ny sta­da pod­sta­wo­we­go gru­py sta­jen­nej, wpis mło­dych ogie­rów i kla­czy do księ­gi koni­ków pol­skich,
 • ok. godz. 1200 (po prze­rwie kawo­wej) wspól­ny wyjazd do rezer­wa­tu: zapo­zna­nie się z rewi­ra­mi byto­wa­nia poszcze­gól­nych tabu­nów, infor­ma­cja nt. pod­sta­wo­wych zasad pro­wa­dze­nia hodow­li rezer­wa­to­wej, obser­wa­cja koni­ków rezer­wa­to­wych,
 • ok. godz. 1500 – obiad i zakoń­cze­nie Konferencji

Koszty uczestnictwa w Konferencji wynoszą:

 • Udział w sesjach I, II i III (użyt­ko­wej, referatowo-doniesieniowej i hodow­la­nej) – 250 zł (opła­ta peł­na); kosz­ty obej­mu­ją: wyży­wie­nie (1 dzień: obiad, rejs i kola­cja, 2 dzień: obiad, uro­czy­sta kola­cja, 3 dzień: obiad oraz kawa, her­ba­ta i inne napo­je pod­czas przerw w sesjach), mate­ria­ły zjaz­do­we, wyna­ję­cie sali i sprzę­tu mul­ti­me­dial­ne­go, mikro­bu­sów i in. kosz­ty orga­ni­za­cyj­ne
 • Udział w sesjach I i II lub II i III (użyt­ko­wej i referatowo-doniesieniowej lub referatowo-doniesieniowej i hodow­la­nej) – 230 zł (kosz­ty obej­mu­ją j.w. poza obia­dem 1 dnia)
 • Noclegi w Domu Pracy Twórczej w Wierzbie (40 miejsc) – stan­dard hote­lo­wy, w cenę noc­le­gu wli­czo­ne jest śnia­da­nie:
  • noc­leg w poko­ju 1 – oso­bo­wym 130 zł/osoby
  • noc­leg 1 oso­by w poko­ju 2 os. 90 zł/osoby
  • noc­leg 1 oso­by w poko­ju 3 – 4 os. 75 zł/osoby
 • Noclegi w PAN Popielno (ok. 40 miejsc) – poko­je gościn­ne o róż­nym stan­dar­dzie (cena bez śnia­da­nia, któ­re moż­na zamó­wić na miej­scu w barze „Kamyczek” – koszt ok. 10 – 15 zł):
  • noc­le­gi w poko­jach wie­lo­oso­bo­wych (wspól­na łazien­ka) – 25 zł/osoby
  • noc­le­gi w poko­jach 1 – 2 oso­bo­wych (z łazien­ką): 50 – 100 zł/osoby

Opłaty za udział w Konferencji (z zazna­cze­niem udzia­łu w poszcze­gól­nych sesjach) nale­ży doko­ny­wać na adres:

Polska Akademia Nauk
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego
i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie
Popielno 25, 12 – 220 Ruciane-Nida
NIP: 525 – 15-75 – 083
nr kon­ta: 64 1130 1017 0020 1462 9420 0023

W przy­pad­ku wpłat zbio­ro­wych nale­ży wymie­nić oso­by, któ­rych ta opła­ta doty­czy. Udział w Konferencji nale­ży opła­cić naj­póź­niej do dnia 28 sierp­nia 2015 roku.

Nocleg, każ­dy uczest­nik Konferencji, w zależ­no­ści od wybo­ru miej­sca, zama­wia indy­wi­du­al­nie, kon­tak­tu­jąc się tele­fo­nicz­nie z PAN Popielno (sekre­ta­riat: Aneta Plona nr tel. 606 – 883-765 lub 87 423 – 15-19) lub recep­cją w DPT Wierzba (tel. 516 – 009-061 lub 87 423 – 16-19).

Uprzejmie pro­si­my o wypeł­nie­nie załą­czo­nej kar­ty zgło­sze­nia, któ­ra uła­twi orga­ni­za­to­rom zre­ali­zo­wa­nie pro­gra­mu Konferencji i jej spraw­ny prze­bieg. Kartę nale­ży prze­słać na adres Sekretarza Konferencji: dr inż. Ewa Jastrzębska, e‑mail: e.jastrzebska@uwm.edu.pl, do dnia 31.07.2015 r.

Hodowca i Jeździec