Aktualności

Mistrzostwa Polski Seniorów w WKKW

14 sierpnia 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa: ,,,

W dniach 6 – 9 sierp­nia w Sopocie odby­ły się Mistrzostwa Polski Seniorów w WKKW oraz Międzynarodowe Zawody ran­gi 1*, 2* i 3*. Najbardziej uty­tu­ło­wa­nym uczest­ni­kiem zawo­dów oka­zał się Paweł Spisak, któ­ry dosia­da­jąc koni pol­skiej hodow­li zdo­był tytuł Mistrza Polski Seniorów, zajął II miej­sce w kon­kur­sie CIC3* oraz wygrał kon­kurs CIC2*.

Pierwsze miej­sce w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie CIC3* zajął Szwajcar Felix Vogg na wała­chu Maverick McNamara (Medoc – Skippy). Na dru­gim miej­scu upla­so­wał się Paweł Spisak dosia­da­ją­cy Banderasa sp (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko. Para ta uzy­sku­jąc naj­lep­szy wynik spo­śród pol­skich zawod­ni­ków, wywal­czy­ła zło­ty medal Mistrzostw Polski Seniorów. Za te osią­gnię­cia Paweł Spisak ode­brał nagro­dę spe­cjal­ną Polskiego Związku Hodowców Koni, któ­rą wrę­czył Pan Jacek Goszczyński czło­nek Zarządu Pomorskiego Związku Hodowców Koni. Trzecią loka­tę w kla­sy­fi­ka­cji mię­dzy­na­ro­do­wej CIC3* zaję­ła repre­zen­tant­ka Szwecji Anna Nilsson na kla­czy Candy Girl (Contendro I – Anna Mae). Natomiast w kla­sy­fi­ka­cji Mistrzostw Polski Seniorów srebr­ny medal i tytuł Wicemistrza zdo­był Mariusz Kleniuk na kla­czy Winona sp (Love Affair han. – Waikiki sp / Spartakus han.) hod. i wł. Remigiusza Makowskiego, a brą­zo­wy medal wywal­czył Paweł Warszawski dosia­da­ją­cy mało­pol­skie­go Huzara (Jalienny AA – Huanita m po Toledo xx) hod. i wł. SK Walewice.

Kolejnym suk­ce­sem Pawła Spisaka było zwy­cię­stwo w kon­kur­sie CIC2*, w któ­rym dosia­dał wała­cha Admirał m (Vis Versa AA – Aragona m / Szał xxoo) hod. SK Janów Podlaski, wł. Mieszko Wędrowskiego. Drugie miej­sce w tym kon­kur­sie zaję­ła Magdalena Majchrzak na wiel­ko­pol­skim wała­chu Czakir-LP (Baryton sp – Czamara wlkp / Rankor wlkp) hod. Pawła Drobnika, wł. zawod­nicz­ki, a trze­cia była repre­zen­tant­ka Włoch – Beatrice Borin na koniu Billy Malone (Vechta – Acorn).

W kon­kur­sie CIC* naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym koniem pol­skiej hodow­li była Czereśnia sp (Bolero de Ravel hol. – Czarnuszka xx / Royal Court) hod. SK Jaroszówka, wł. dosia­da­ją­cej jej zawod­nicz­ki Aleksandry Grzybkowskiej (5 m.). Natomiast zwy­cięz­cą kon­kur­su został Łukasz Każmierczak na Chenaro 2 old. (Chequille – Dayenne).

Banderas fot. Katarzyna Boryna

Banderas
fot. Katarzyna Boryna

Hodowca i Jeździec