Aktualności

Dzień Kubański na Służewcu

14 sierpnia 2015 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Nadchodząca nie­dzie­la na Torze Służewiec, 28. dzień wyści­go­wy sezo­nu 2015, odbę­dzie się pod patro­na­tem hono­ro­wym Ambasady Republiki Kuby.

Tegoroczny Dzień Kubański upły­nie pod zna­kiem rywa­li­za­cji dwu­lat­ków na dystan­sie 1300 metrów. Najważniejszym punk­tem tego dnia będzie goni­twa o Nagrodę Skarba (1300 m, nie­dzie­la godz. 15:05). Równie inter­su­ją­co zapo­wia­da się bieg o Nagrodę Próbną (1300 m, nie­dzie­la godz. 16:15)

Dzień wcze­śniej, w sobo­tę, w trzech bie­gach o nagro­dy imien­ne trzy­lat­ki spo­tka­ją się z koń­mi star­szy­mi na róż­nych dystan­sach: 1300 m (Deer Leapa, kat. B), 1800 m (Pink Pearla, kat. B) oraz 2200 m (Wilanowska, I gr.). Najciekawiej zapo­wia­da się bieg o Nagrodę Pink Pearla (1800 m, sobo­ta godz. 18:30). Podczas naj­bliż­sze­go week­en­du na Służewcu zosta­nie roze­gra­nych łącz­nie 15 gonitw.

W sobo­tę wyda­rze­nie roz­pocz­nie się o godzi­nie 15:00, w nie­dzie­lę o godzi­nie 14:30 a zakoń­czy oko­ło godzi­ny 19:00. Tradycyjnie już z myślą o naj­młod­szych w week­end przy­go­to­wa­ny zosta­nie mini plac zabaw przed Trybuną Główną, a w nie­dzie­lę naj­młod­si będą mogli pojeź­dzić na kucy­kach i wziąć udział w kon­kur­sie rzu­tu pod­ko­wą.

W trak­cie Dnia Kubańskiego widzo­wie będą mogli sko­rzy­stać z ofer­ty food­truc­ków i posłu­chać muzy­ki kubań­skiej.

Bilety wstę­pu od 5 zł do 25 zł. Zachęcamy szcze­gól­nie do kup­na bile­tów umoż­li­wia­ją­cych oglą­da­nie wyści­gów kon­nych z II pie­tra Trybuny Honorowej oraz sko­rzy­sta­nie z ofer­ty znaj­du­ją­cej się tam restau­ra­cji. Cena takie­go bile­tu wyno­si 20 zł.

Więcej infor­ma­cji na www.torsluzewiec.pl

TorSluzewiec_infpras

Hodowca i Jeździec