Aktualności

Nagrody – MPMK Drzonków 2015

28 sierpnia 2015 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Bardzo pro­si­my o prze­sła­nie do p. Anny Cuber (cuber@pzhk.pl) nume­rów kont nastę­pu­ją­cych hodowców/właścicieli naj­lep­szych koni sko­ko­wych z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi bio­rą­cych udział w tego­rocz­nych MPMK. Po zebra­niu wszyst­kich nume­rów kont pozwo­li to na wypła­tę nagród wszyst­kim hodow­com i wła­ści­cie­lom koni, któ­re zaję­ły trzy pierw­sze miej­sca.

Konie 4 letnie

 • 1 m‑ce Adam Sosnowski / Włodzimierz Urbański (L’Colantos)
 • 2 m‑ce Liliana Kociałkowska (H‑Canterino)
 • 3 m‑ce Daria Wachnowska (Quentin Z)

Konie 5 letnie

 • 1 m‑ce Mariusz Grabowski / Sławomir Łagun (Wesfalia)
 • 2 m‑ce Eco-Abi Ewa Fabińska / SK Nad Wigrami (Columbia)
 • 3 m‑ce Eco-Abi Ewa Fabińska / KS Nad Wigrami (Anin)

Konie 6 letnie

 • 1 m‑ce SK Liski / Alfred Palmowski (Asterix)
 • 2 m‑ce Stefan Rakoczy / Jerzy Cerba (Hatoki)
 • 3 m‑ce Eco-Abi Ewa Fabińska / KS Nad Wigrami (La Casa)

Konie 7 letnie

 • 1 m‑ce G.R. Dąbki Roman Barlik / Stanisław Małek (Doravella)
 • 2 m‑ce SK Nowielice (Farmer)
 • 3 m‑ce Jerzy Bondaruk / Bartłomiej Woźniak (Chimequyl)

GP Ogierów pod patronatem PZHK

 • 1 m‑ce Sławomir Łagun (Stakkudo Miralex) – już wymie­nia­ny wcze­śniej, przy oka­zji koni 5 let­nich
 • 2 m‑ce Anna Tyszko (Surrimo)
Hodowca i Jeździec