Aktualności

MPMK w sportowych rajdach konnych zakończone – wyniki

23 września 2015 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne, ·

W Stadninie Koni Arabskich Dolina Gowora zakoń­czo­no Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych (18 – 19. wrze­śnia). Stadnina ta gości­ła nie tyl­ko mło­de konie, ale tak­że uczest­ni­ków zawo­dów ogól­no­pol­skich oraz towa­rzy­skich. Zarówno uczest­ni­cy, jak i sędzio­wie oraz Komisja wete­ry­na­ryj­na byli pod wra­że­niem spraw­nej orga­ni­za­cji zawo­dów.
Jak powie­dział dr wet. Piotr Szpotański, któ­ry po raz pierw­szy odwie­dził Dolinę Gowora wszyst­ko było zor­ga­ni­zo­wa­ne bar­dzo dobrze albo dobrze. Gratulujemy i mamy nadzie­ję, że na tere­nie tej stad­ni­ny kuha­ila­nów odbę­dzie się jesz­cze wie­le zawo­dów raj­do­wych.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi MPMK w spor­to­wych raj­dach kon­nych 2015.

Hodowca i Jeździec