Aktualności

120 lat biało-czerwonych koni

21 grudnia 2015 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Sprawy związkowe, ·

Serdecznie zapra­sza­my do obej­rze­nia jubi­le­uszo­we­go poka­zu pt. „120 lat biało-czerwonych koni” przy­go­to­wa­ne­go we współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych, zapre­zen­to­wa­ne­go 12 grud­nia br. pod­czas Cavaliady w Poznaniu.

Więcej infor­ma­cje o poka­zie: Urodzinowy spek­takl hodow­ców

Cały pokaz trwał 40 minut, więc posta­no­wi­li­śmy rów­nież opu­bli­ko­wać 5 minu­to­wy skrót, zarów­no z poka­zu jak i samej Gali Obchodów 120-lecia PZHK.

Hodowca i Jeździec