Aktualności

Spotkania w Ministerstwie Rolnictwa, ANR i PZJ

25 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

W dniu 11 stycz­nia br. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni spo­tka­li się Podsekretarzami Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Panią Ewą Lech oraz Panem Rafałem Romanowskim.
Tematem spo­tkań było pono­wie­nie ape­lu kil­ku tysię­cy hodow­ców zrze­szo­nych w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni w spra­wie pod­ję­cia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dzia­łań zwią­za­nych z uwzględ­nie­niem koni w sys­te­mie płat­no­ści bez­po­śred­nich w Polsce w latach 2014-2020 oraz omó­wie­nie zaawan­so­wa­nia prac nad pro­jek­tem zmia­ny usta­wy o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt gospo­dar­skich.
Pan Minister Rafał Romanowski, odpo­wie­dzial­ny m. in. za współ­pra­cę z orga­ni­za­cja­mi społeczno-zawodowymi rol­ni­ków, potwier­dził chęć i goto­wość do spo­tkań z przed­sta­wi­cie­la­mi związ­ków hodow­ców koni dzia­ła­ją­cych w kra­ju.

Natomiast w dniu 12 stycz­nia mia­ło miej­sce spo­tka­nie z pre­ze­sem ANR - Panem dr Waldemarem Humięckim oraz dyrek­cją Zespołu Nadzoru Właścicielskiego, pod­czas któ­re­go omó­wi­li­śmy zakres współ­pra­cy i wspól­nych dzia­łań w 2016 roku. Obie stro­ny posta­no­wi­ły m. in. kon­ty­nu­ować dotych­cza­so­wą, uda­ną współ­pra­cę zwią­za­ną z pro­mo­cją pol­skich koni pod­czas cyklu Cavaliada Tour w Polsce, jak rów­nież roz­sze­rzyć ją o pro­mo­cję pol­skich koni na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej w kolej­nych latach.
PZHK zade­kla­ro­wał goto­wość do włą­cze­nia się w pra­ce nad opra­co­wa­niem pro­gra­mu dla stra­te­gicz­nych spół­ek hodow­li koni, będą­cych pod nad­zo­rem ANR.

W tym samym dniu spo­tka­li­śmy się tak­że z przed­sta­wi­cie­la­mi Zarządu PZJ. Jednym z waż­niej­szych tema­tów było omó­wie­nie zasad zamiesz­cza­nia przez orga­ni­za­to­rów zawo­dów ogól­no­pol­skich danych rodo­wo­do­wych koni oraz infor­ma­cji o ich hodow­cach i wła­ści­cie­lach na listach star­to­wych, jak rów­nież wyni­kach koń­co­wych, tak jak ma to miej­sce w przy­pad­ku zawo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych. PZJ zobo­wią­zał się, przy wspar­ciu PZHK, do egze­kwo­wa­nia tych wyma­gań od orga­ni­za­to­rów zawo­dów.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec