Aktualności

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i ANR

3 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, ·

W dniu 2 lute­go 2016 roku pre­zes PZHK - Zbigniew Jaworski spo­tkał się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z mini­strem - Krzysztofem Jurgielem, sekre­ta­rzem sta­nu - Zbigniewem Babalskim i pod­se­kre­ta­rzem sta­nu - Ryszardem Zarudzkim.
Przedmiotem spo­tka­nia, któ­re odby­ło się w gabi­ne­cie mini­stra R. Zarudzkiego były spra­wy, któ­rych nie uda­ło nam się pomyśl­nie zała­twić z poprzed­nim kie­row­nic­twem resor­tu, tj. pomi­nię­cie koni w dopła­tach bez­po­śred­nich, nowe staw­ki dla koni w PROW: 2014-2020, nowa usta­wa o iden­ty­fi­ka­cji i inne bie­żą­ce spra­wy doty­czą­ce tzw. bran­ży koń­skiej, m.in. pro­mo­cja koni pol­skiej hodow­li na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Pozytywne nasta­wie­nie nowe­go kie­row­nic­twa pozwa­la mieć nadzie­ję, że w koń­cu zacznie­my być trak­to­wa­ni podob­nie, jak hodow­cy innych gatun­ków zwie­rząt.

W tym samym dniu pre­zes Zbigniew Jaworski spo­tkał się tak­że z nowym dyrek­to­rem Zespołu Nadzoru Właścicielskiego ANR - Andrzejem Sutkowskim.
Podczas spo­tka­nia omó­wio­no bie­żą­cą współ­pra­cę w zakre­sie wspól­nej orga­ni­za­cji imprez hodowlano-jeździeckich, jakie prze­wi­dzia­ne są do reali­za­cji w 2016 roku, przy­go­to­wa­nie nowej umo­wy o współ­pra­cy pomię­dzy PZHK a ANR (umo­wa pod­pi­sa­na w 2004 roku nie przy­sta­je już do nowej rze­czy­wi­sto­ści) oraz udzia­łu PZHK w opra­co­wa­niu dłu­go­let­nie­go (na okres 20 lat) pro­gra­mu hodow­la­ne­go dla koni znaj­du­ją­cych się w zaso­bach Agencji, jak rów­nież inne aktu­al­ne spra­wy łączą­ce PZHK z ANR i pod­le­gły­mi jej jed­nost­ka­mi.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec