Aktualności

Regulaminy MPMK 2016 – powożenie zaprzęgami jednokonnymi

18 kwietnia 2016 · Kategoria: MPMK, Powożenie, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni z dys­cy­pli­ny powo­że­nie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi. Do wglą­du dostęp­ne są tak­że: regu­la­min ogól­ny oraz regu­la­mi­ny szcze­gó­ło­we dys­cy­plin: WKKW, spor­to­wych raj­dów kon­nych, ujeż­dże­nia i sko­ków przez prze­szko­dy.

Hodowca i Jeździec