Aktualności

Znowu Apokalipsa najlepsza

12 maja 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa:

Podczas roz­gry­wa­nych na tere­nie Hipodromu Sopot mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów CiC 3* we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (29 kwiet­nia – 1 maja br.) naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym koniem pol­skiej hodow­li oka­za­ła się 13-letnia klacz Apokalipsa M (ParadysAmhara/Le Voltaire), dosia­da­na przez Jerzego Krukowskiego (uro­dzo­na i wycho­wa­na w Stadninie Koni Moszna).
Nagrodę spe­cjal­ną w imie­niu Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czył zawod­ni­ko­wi Andrzej Derlecki, Prezes Pomorskiego Związku Hodowców Koni.
PZHK w roku olim­pij­skim 2016 życzy zawod­ni­ko­wi, hodow­cy oraz wła­ści­cie­lo­wi Apokalipsy dal­sze­go pomyśl­ne­go roz­wo­ju jej karie­ry sportowo-hodowlanej.

fot. Jerzy Krukowski

Hodowca i Jeździec