Aktualności

Wspomnienie z Kętrzyna – relacja filmowa

28 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Wszystkich miło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu z dru­gie­go dnia Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich, w któ­rym pre­zen­to­wa­ne są poka­zy kon­ne oraz ofi­cjal­na część: defi­la­da i deko­ra­cja czem­pio­nów oraz fil­mów z poszcze­gól­nych kate­go­rii.

Niniejsze mate­ria­ły zosta­ły zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

Hodowca i Jeździec