Aktualności

Spisak i Banderas górą!

29 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa:

Na zakoń­czo­nych w ostat­nią nie­dzie­lę mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach WKKW ran­gi CICO3* roz­gry­wa­nych w Strzegomiu para Paweł Spisak i wałach Banderas sp potwier­dzi­ła swo­ją dosko­na­łą for­mę. Po bar­dzo uda­nej pró­bie ujeż­dże­nia, następ­nie poko­na­nym na czy­sto kro­sie (nie­ste­ty z małym spóź­nie­niem), w fina­ło­wym kon­kur­sie sko­ków upla­so­wa­ła się w czo­łów­ce. Tym samym 9‑letni Banderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape xx), hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko, oka­zał się naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym koniem pol­skiej hodow­li. W dowód uzna­nia nagro­dę spe­cjal­ną Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czył zawod­ni­ko­wi sam pan pre­zes Paweł Mazurek.

Tak miłym oko­licz­no­ściom pikan­te­rii doda­je fakt, iż jest real­na szan­sa na start Pawła SpisakaBanderasa sp na let­nich Igrzyskach Olimpijskich w bra­zy­lij­skim Rio. Dla tego jesz­cze dość mło­de­go zawod­ni­ka była­by to już czwar­ta olim­pia­da, szczę­śli­wie za każ­dym razem przy współ­udzia­le koni rodzi­mej hodow­li. Gratulujemy i trzy­ma­my kciu­ki.

fot. Katarzyna Broda

Hodowca i Jeździec