Aktualności

Konferencja prasowa – Cavaliada Summer Jumping | 6 lipca (środa) godz. 12:00

4 lipca 2016 · Kategoria: Cavaliada, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, ·

Już w naj­bliż­szy czwar­tek 7 lip­ca w Kołobrzegu roz­po­czy­na się Cavaliada Summer Jumping – mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy jeź­dziec­kie, któ­re odbę­dą się w pla­żo­wej sce­ne­rii. Arena zma­gań spor­to­wych ama­zo­nek i jeźdź­ców, po raz pierw­szy w Europie, będzie usy­tu­owa­na na pia­sku, przy brze­gu morza. Zawodnicy będą wal­czy­li w kon­ku­ren­cjach sko­ków przez prze­szko­dy, dre­sa­żu i powo­że­nia. Organizatorzy spo­dzie­wa­ją się udzia­łu ponad stu czo­ło­wych spor­tow­ców pocho­dzą­cych z całe­go świa­ta i pra­wie 230 koni.

W związ­ku z wyda­rze­niem zapra­sza­my Państwa ser­decz­nie na kon­fe­ren­cję pra­so­wą, któ­ra odbę­dzie się w dniu 6 lip­ca (śro­da) o godz. 12:00 na pla­ży Kamienny Szaniec w Kołobrzegu, czy­li miej­scu odby­wa­nia się zawo­dów Cavaliada Summer Jumping. W spo­tka­niu wezmą udział orga­ni­za­to­rzy, part­ne­rzy i zawod­ni­cy bio­rą­cy udział w rywa­li­za­cji spor­to­wej.

Więcej infor­ma­cji na temat wyda­rze­nia znaj­dzie­cie Państwo na stro­nie http://www.cavaliada.pl/pl/dla_mediow/.

Cavaliada Summer Jumping mapka-page-001

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec