Aktualności

Zmarł Jean-Marie Bernachot

4 lipca 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Z wiel­kim żalem prze­ka­zu­je­my wia­do­mość o śmier­ci Przewodniczącego Międzynarodowej Konfederacji Koni Angloarabskich (CIAA) oraz Francuskiego Związku Koni Angloarabskich (ANAA) pana Jean-Marie Bernachot. Po 15 dniach śpiącz­ki poprze­dzo­nej wyle­wem, pre­zy­dent zmarł w czwar­tek 30 czerw­ca. Zapamiętamy Go jako aktyw­ne­go, zde­cy­do­wa­ne­go i wojow­ni­cze­go czło­wie­ka, wiel­ce odda­ne­go i zasłu­żo­ne­go dla rasy anglo­arab­skiej.

Rodzinie i wszyst­kim bli­skim zmar­łe­go skła­da­my naj­głęb­sze wyra­zy współ­czu­cia.

jeanmarie

 

Hodowca i Jeździec