Aktualności

Spotkanie zespołu roboczego ds. koni zimnokrwistych

25 lipca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów, · Rasa:

W dniu 18 lip­ca br. odby­ło się w Warszawie spo­tka­nie zespo­łu robo­cze­go powo­ła­ne­go przez Prezydium PZHK w celu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK doty­czą­cych koni zim­no­krwi­stych.

W spo­tka­niu zespo­łu kie­ro­wa­ne­go przez Wiceprezesa PZHK Ryszarda Pietrzaka wzię­li udział hodow­cy koni zim­no­krwi­stych - człon­ko­wie Zarządu PZHK oraz prze­wod­ni­czą­cy Komisji Księgi Stadnej (KKS) koni ras zim­no­krwi­stych Wiesław Niewiński.

Zespół omó­wił m. in. nowe zasa­dy na jakich mło­de ogie­ry ras zim­no­krwi­stych mia­ły­by być pod­da­wa­ne obli­ga­to­ryj­nie wstęp­nej pró­bie użyt­ko­wo­ści przed wpi­sem do księ­gi oraz rodza­je prób alter­na­tyw­nych. KKS koni ras zim­no­krwi­stych opra­cu­je i przed­sta­wi w MRiRW w moż­li­wie naj­krót­szym ter­mi­nie szcze­gó­ło­wy pro­gram takich prób. Zespół posta­no­wił rów­nież, że w przy­pad­ku prze­pro­wa­dze­nia wstęp­nej pró­by użyt­ko­wo­ści w gospo­dar­stwie hodow­cy musi ona zostać udo­ku­men­to­wa­na fil­mem lub zdję­cia­mi, któ­re zosta­ną zamiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej wła­ści­we­go związ­ku przed aukcją-sprzedażą ogie­rów.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec