Aktualności

Kolejne spotkanie z Ministrem Rolnictwa w sprawie płatności bezpośrednich

25 lipca 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ·

W dniu 27 czerw­ca br. przed­sta­wi­cie­le PZHK spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu MRiRW Ryszardem Zarudzkim. W trak­cie spo­tka­nia Prezes PZHK Paweł Mazurek przed­sta­wił pro­po­zy­cje zmia­ny zapi­sów w roz­po­rzą­dze­niu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1307/2013 regu­lu­ją­ce­go m. in. kwe­stie płat­no­ści bez­po­śred­nich, któ­re pozwo­li­ły­by na obję­cie koni taki­mi płat­no­ścia­mi. Związek zapro­po­no­wał, aby ewen­tu­al­ne wspar­cie doty­czy­ło kla­czy i ogie­rów wpi­sa­nych do ksiąg koni hodow­la­nych pro­wa­dzo­nych w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec