Aktualności

Medale 25. Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach przez przeszkody rozdane

22 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Po raz dru­gi ta pre­sti­żo­wa impre­za odby­ła się w gościn­nym ośrod­ku WOSiR w Drzonkowie, dzię­ki współ­pra­cy Polskiego Związku Hodowców Koni i Lubuskiego Związku Jeździeckiego.

Po raz pierw­szy w Mistrzostwach prze­pro­wa­dzo­no wspól­ną kla­sy­fi­ka­cję koni pol­skich i zagra­nicz­nych, a hodow­cy i wła­ści­cie­le trzech naj­lep­szych koni z  pasz­por­ta­mi PZHK otrzy­ma­li pre­mie hodow­la­ne.

Zwycięzcy poszcze­gól­nych kate­go­rii wie­ko­wych:

4-latki – ogier CAN YA MECAN hol. (Corrado I hol.-Ronja hol./Cassini I hol.) wła­sno­ści Yassera Hemi, jeź­dziec Łukasz Appel;

5-latki -  ogier ZIROCCO AIR hol. (Zirocco Blue s.f.-Zalza hol./Con Air hol.) wła­sno­ści Zbigniewa Drozda, jeź­dziec Łukasz Appel;

6-latki – ogier CHACCO NANN old. (Chacco-Blue mekl.-Gold Anna old. (OS)/Kannan KWPN), wła­sno­ści jeźdź­ca Marka Lewickiego;

7- lat­ki - ogier NUMBER ONE 28 hol. (Numero Uno KWPN – Ilka IV hol./Corofino hol.), wła­sno­ści Wechta Sp. z o.o., jeź­dziec Małgorzata Koszucka;

Najlepsze konie z pasz­por­ta­mi Polskiego Związku Hodowców Koni nagro­dzo­ne pre­mia­mi hodow­la­ny­mi:

4-latki – II Wicemistrz Polski wałach WARS sp (Spartacus han.- W Darla KWPN/Warrant KWPN), hodow­li Eco-Abi Ewa Fabińska, wła­sno­ści  SK Nad Wigrami, jeź­dziec Jakub Jarecki;

5-latki – II Wicemistrz Polski wałach CRISTIANO sp (Falbrus sp-Cecile hol. /Carlos DZ hol.), hodow­li Leokadii Drozdowskiej, wła­sno­ści Jolanty Szydłowskiej, jeź­dziec Grzegorz Psiuk;

6-latki – I Wicemistrz Polski klacz COLUMBIA sp (Ultimo KWPN – Contessa hol. /Coriano Z hol.) hodow­li Eco-Abi Ewa Fabińska, wła­sno­ści SK Nad Wigrami, jeź­dziec Łukasz Troszczyński;

7-latki – II Wicemistrz Polski klacz CATLIN sp (Ulisses KWPN – Catosale sp/Capucino hol.) hodow­li Eco-Abi Ewa Fabińska, wła­sno­ści SK Nad Wigrami, jeź­dziec Łukasz Troszczyński.

Konkurs Grand Prix pod patro­na­tem Polskiego Związku Hodowców Koni z pulą nagród 21.450 zł wygrał ogier ALVARO 121 rasy holsz­tyń­skiej (Ahorn Z han.-Tinka III hol./Cagliostro hol.) wła­sno­ści Wechta Sp. z o.o., dosia­da­ny przez Małgorzatę Koszucką.

Nowością w tym roku było też roz­po­czę­cie rywa­li­za­cji koni 4-letnich już w czwar­tek i zakoń­cze­nie w sobo­tę.

Przed kon­kur­sem fina­ło­wym koni 4-letnich Prezes PZHK Paweł Mazurek ogło­sił, że w uzna­niu doko­nań Michała Wierusz-Kowalskiego w dzie­dzi­nie pro­mo­cji koni pol­skiej hodow­li oraz jego dzia­łań na rzecz roz­wo­ju pol­skie­go jeź­dziec­twa i hodow­li koni spor­to­wych, Prezydium Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni nada­ło Mistrzostwom Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy w kate­go­rii koni 4-letnich nazwę Memoriału Michała Wierusz-Kowalskiego.

W pią­tek i sobo­tę po zakoń­cze­niu kon­kur­sów MPMK moż­na było zoba­czyć zma­ga­nia dwu- i trzy­let­nich koni w Ogólnopolskim Czempionacie Porównawczym ras szla­chet­nych w sko­kach luzem. Pierwszego dnia odbył się kon­kurs kla­czy, w któ­rym zwy­cię­ży­ła CASTILLA L sp (Che Guevara L hol. – Chelsea L westf./Albaran xx) hodow­li i wła­sno­ści Jana Ludwiczaka. W sobo­tę mia­ła miej­sce rywa­li­za­cja znacz­nie licz­niej­szej gru­py ogie­rów, w któ­rej naj­lep­szy oka­zał się DON BIJOU ZW sp (Bijou Be old. (OS) – Drobnostka sp/Szron sp) z naj­wyż­szą notą 9,6 za sko­ki luzem, hodow­li i wła­sno­ści Wojciecha Zdebela.

W pią­tek odbył się uro­czy­sty Wieczór Hodowców i Jeźdźców, pod­czas któ­re­go  Polski Związek Hodowców Koni wyróż­nił hodow­ców i zawod­ni­ków, któ­rzy w latach 2010-2015 zapre­zen­to­wa­li naj­więk­szą licz­bę koni pol­skiej hodow­li w MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy.

Uhonorowano nastę­pu­ją­cych hodow­ców i zawod­ni­ków:

SK Nad Wigrami                           Monika Pasik

SK Prudnik                                      Iga Szpak

SK Nowielice                                   Łukasz Troszczyński

Remigiusz Makowski                   Jan Bobik

SK Racot                                          Daria Kobiernik

SK Rzeczna                                     Andrzej Głoskowski

SK Walewice                                  Andrei Shalohin

Karolina Ferenstein

SK Liski

Jan Ludwiczak

Dekoracja Wicemistrza Polski koni 6-letnich
fot. M. Żółtańska

Dekoracja Mistrza Polski koni 4-letnich
fot. M. Żółtańska

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec