Aktualności

Propozycje MPMK w skokach przez przeszkody

4 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, · Rasa: ,,,

Podobnie jak w roku ubie­głym MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy roz­po­czy­na­ją rywa­li­za­cję naj­lep­szych mło­dych koni w pię­ciu dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Podczas tego­rocz­nych MPMK w sko­kach zno­wu odbę­dzie się kon­kurs Grand Prix Ogierów oraz Czempionat Hodowlany dla mło­dych koni w sko­kach luzem.
Wszystkich chęt­nych zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi tych trzech imprez, któ­re odbę­dą się w Drzonkowie w dniach 19 – 21 sierp­nia.

Hodowca i Jeździec