Aktualności

60 Wystawa – Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych Szepietowo 2016

23 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy, · Rasa: ,

W dniach 3 – 4 paź­dzier­ni­ka 2016 roku na tere­nie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbę­dzie się 60 Wystawa-Sprzedaż ogie­rów zim­no­krwi­stych – rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Polski Koń Zimnokrwisty w typie sokól­skim oraz Arden Polski. Na Aukcji będą pre­zen­to­wa­ne mło­de 2,5-letnie konie, któ­re zosta­ną oce­nio­ne przez Komisję Oceny celem kwa­li­fi­ka­cji i wpi­su do ksiąg koni zaro­do­wych.

PROGRAM IMPREZY
 • 3 paź­dzier­ni­ka 2016 r.
  • godz. 13:00 Zwózka ogie­rów
  • godz. 16:00 Komisyjny pomiar ogie­rów
 • 4 paź­dzier­ni­ka 2016 r.
  • godz. 9:00 Komisyjna oce­na ogie­rów
  • godz. 14:00 Ogłoszenie wyni­ków oce­ny, nagra­dza­nie oraz pre­zen­ta­cja wyróż­nio­nych ogie­rów
  • godz. 15:00 Dopełnienie for­mal­no­ści kupna-sprzedaży

Przyjezdni mają moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z noc­le­gów i wyży­wie­nia w hote­lu w PODR w Szepietowie:
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Szepietowo-Wawrzyńce 64
18 – 210 Szepietowo
tel: 86 275 89 39
tel: 86 275 89 45

Regulamin Wystawy oraz Katalog pre­zen­to­wa­nych ogie­rów dostęp­ny na stro­nie WZHK.
Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich hodow­ców, miło­śni­ków koni oraz zain­te­re­so­wa­ne oso­by.

60-aukcja_szepietowo-5

fot. Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec